114639. lajstromszámú szabadalom • Üzenetközvetítő, távbeszélő berendezésekhez

MAGYAR KIRÁLYI W^SS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114639. SZÁM. VH/j. OSZTÁLY. S. 13767. ALAPSZÁM. Üzenetközvetítő távbeszélő berendezésekhez. Dr. Ing-. Szilárd. Béla magántisztviselő és Keleti György oki. gépészmérnök, mindketten Budapesten. A bejelentés napja 1935. évi íebruár hó 14-ike. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi május hó 23-ika. A találmány tárgya távbeszélő beren­dezéseknél alkalmazható oly elrendezés, mely a hívó előfizetőt az esetben, ha a hívott előfizető a hívás időpontjában tá-5 vol van, vagy ha a hívást fogadni bár­mely okból nem képes vagy azt fogadni nem kívánja, az előfizetőknél elhelyezett egyszerű készülék és egy bizonyos számú előfizető kiszolgálására alkalmas közös 10 készülék segítségével, egy üzenetközve­títő központi berendezéssel hozza kapcso­latba és így üzenetek közvetítését mind­két irányban lehetővé teszi. Hasonló célokat szolgáló berendezések 15 már ismeretesek, de ezeknél a hívott elő­fizető csakis az üzenetközvetítő központ előzetes felhívásával tud üzeneteket hagyni a távollétében őt esetleg hívó elő­fizetőknek. Ez ismeretes berendezéseknél 20 tehát az üzenetközvetítő személyzetének megterhelése és az üzenetek előjegyzésé­vel kapcsolatos munka aránylag jelenté­keny és az előfizetőnkénti berendezési költség, valamint a beszélgetési időn kí-25 vüli áramfogyasztás is tetemes. A találmány szerinti elrendezésnek az ismeretesekkel szemben egyik jellemzője, hogy a hívott előfizető gyakran ismétlődő, sablonos üzeneteit, melyeiket az őt távol-30 létében felhívó minden előfizetővel kö­zölni óhajt, nem kell előzetesen az üzenet­közvetítővel közölnie, így tehát annak előjegyzésével és szükség esetén az elő­jegyzésből való kikereséséivel járó munka 35 is elesik. Ugyanis a hívott előfizető által távo­zása előtt kiválasztott és készülékén be­állított üzenet, az illető előfizető vona­lára irányított, de annak távollétében az üzenetközvetítőre befutó hívással egy- 40 idejűleg az üzenetközvetítő kezelőnő előtt levő jelzőkészüléken önműködően jelez­tetik, illetőleg megfelelő leadókészülékek segítségével közvetlenül a hívó előfizető számára hallhatóvá válik. 45 A találmány lényegét az 1. ábra vázla­tosan tünteti fel. A hívott előfizetőinél (B) egy üzenetküldő segédkészülék (1) van felszerelve, amelyet (B) működtet, ha azt kívánja, hogy az őt hívó (A) elő- 50 fizetők az üzenetközvetítővel kerüljenek kapcsolatba. A központi (2) készülék egy bizonyos számú (B) előfizető szolgálatát látja el. Az (1) készülék működtetése folytán a (B) előfizető (3) vonalvezetéké- 55 ben beérkező hívás esetén a normálistól eltérő áram-, illetőleg feszültséglefolyás jön létre, ez a (2) készüléket oly módon befolyásolja, hogy ez a hívó (A) előfize­tőt önműködően az üzenetközvetítővel 60 hozza kapcsolatba; így az üzenetközvetí­tés lehetségessé válik és pedig vagy a kezelőnő (N) beszélőkészletével, vagy pe­dig önműködő beszéd-, jelzésfelvevő-, ille­tőleg leadó-készülékek (Z) révén. A ta- $5 lálmány szerint továbbá a (B) által az összes őt hívó (A) előfizetőknek szánt, adott számú lehetséges sablonos üzenet­ből kiválasztott üzenetnek az (1) készülék egy bizonyos működtetési módja felel 70 meg és minden ilyen működtetési mód­nak megfelel egy meghatározott áram-, illetőleg feszültséglefolyás a (3) vezeték­ben, végül minden ilyen áyam-, illetőleg

Next

/
Thumbnails
Contents