114629. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tárgyaknak a szenlélő részéről észrevehetetlen hajtószerkezettel való mozgatására különösen kirakati vagy kiállítási célokra

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114629. SZÁM. IX/h. OSZTÁLY. — M. 10580. ALAPSZÁM. Berendezés tárgyaknak a szemlélő részéről észrevehetetlen hajtószerkezettel való mozgatására, különösen kirakati vagy kiállítási célokra. Mansbach Willy kereskedő Berlin, mint Lefrand Edouard párisi lakos jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 7-ike. Franciaországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 8-ika. A találmány berendezés tárgyaknak a szemlélő részéről észrevehetetlen hajtó­szerkezettel való mozgatására, különösen kirakati vagy kiállítási célokra. A talál-5 mány szerint a mozgatandó tárgyat vagy tárgyakat oly tartóra helyezzük, mely célszerűen elektromágneses készülék ha­tása alatt gyors rezgéseket végez, ahol is a rezgések amplitúdóját oly csekélyre 10 szabjuk, hogy a rezgéseket a szemlélő nem veszi észre. Ezek az észrevehetetlen rezgé­sek azután, esetleges további segédeszkö­zökkel kapcsolatban, a kiállított tárgy látható mozgásait idézik elő, amelyeknek 15 eredetét azonban a szemlélő nem veheti észre. A segédeszközöket pl. a tartónak vagy a mozgatandó tárgyaknak sajátos alakja, vagy a tárgy tehetetlenségéből eredő ru-2o galmas erők, vagy a tárgy légellenállása szolgáltathatja. Így módunkban áll tetszőleges jellegű mozgásokat, mint pl. szabálytalan ugrá­sokat, egyenesvonalú vagy köralakú 25 mozgásokat, vagy végül összetett mozgáso­kat önkényesen előidézni. A találmány szerinti berendezés min­denekelőtt merev tartót foglal magában, mely csekély amplitúdójú gyors rezgése­go ket végez, melyeket célszerűen a szoká­sos, mp-ként 50 periódusú váltakozó ára­mokkal keltünk. Ezt az áramot oly elek­tromágnes tekercsébe vezetjük, melynek horgonya, elhelyezési és megerősítési 35 módja szerint, 1/10 mm nagyságrendű és 100 periódus-számú rezgésekbe hozza a tartót. Ilyen kis amplitúdójú és gyors rez­gés kívülről nem ismerhető fel; ez a rez­gés az, mely a kiállított tárgyak látható mozgásait „rejtelmes" módon idézi elő, 40 amint azt alább ismertetjük. A rajzon a találmány néhány megoldási példája látható, melyek három különböző jellegű csoportba sorozhatók. Az 1. és 2. ábra szerinti első csoportnál a látható 45 mozgást az észrevehetetlen rezgések a tartó sajátos alakjával kapcsolatban idé­zik elő. Az 1. ábra szerinti megoldási alaknál a tartó a vízszintes, merev (B) kar, mely- 50 nek függélyes irányú rezgő mozgást adunk. Erre a karra az A, B, C, D betű­alakzatokat laza horgokkal függesztjük fel. A rezgető készüléket az (S) tokban helyezzük el, a rezgéseknek a (B) karra, 55 való átvitelét pedig a (T) rúd végzi. A rezgetőkészülék elektromágneses (M) csóve, melyet (N) huzalokkal váltakozó áramforráshoz kapcsolunk. Az (M) cséve két (R) mágnesre hat, melyek egyikét a 60 (H) alaplemezre szegecseljük, másikát pe­dig a (W) acélszalaggal kötjük össze; az utóbbinak két végét egy-egy, a (H) alap­lemezre szegecselt (Y), illetve (Z) oszlop­hoz kötjük. A (W) acélszalaggal, továbbá. 65 a (T) rudat kötjük össze, mely a (W) hor­gony rezgéseit a (B) karra viszi át. A (Ti rúd célszerűen üvegből van, ami a szem­lélőnek bizonyítja, hogy a rúdban nincse­nek hajtóelemek elrejtve; így a betűalak- 70

Next

/
Thumbnails
Contents