114611. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénsav- és alkoholtartalmú tejnek előállítására erjesztéssel

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114611. SZAM. X/f. OSZTÁLY. — P. 84:63. ALAPSZÁM. Eljárás szénsav és alkoholtartalmú tejnek előállítására erjesztéssel. Pálmay Miksa magánzó, Temesvár (Románia). A bejelentés napja 1935. évi április hó 2-ika. A tej mint táplálék egyik legfontosabb cikke a gazdasági életnek, de sokan túl közömbös íze miatt nem szívesen fogyaszt­ják. Ezért már igen régi idők óta igye-5 keztek a tej ízét változatosabbá, fűszere­sebbé tenni, s e célból a legkülönbözőbb eljárásokhoz folyamodtak. Ez eljárások egyik főcsoportja a külön­féle erjesztésekből áll, melyek főként a 10 tej savanyítását célozzák, hogy ízét üdí­tőbbé tegyék. Ezt a célt részben a tejcukor tejsavvá erjesztésével, részben pedig, mint a kefirkészítményeknél látjuk, a tejsav mellett csekély mértékű szénsav képezte-15 téssel. A 'találmány szerinti eljárás célja az, hogy az erjedési folyamatot oly módon vezesse, hogy dús szénsavképződés mel­lett alkohol is képződjék, de oly módon, 2o hogy a tej fehérjéi a lehető legfinomabb pelyhekben váljanak íki, amivel nemcsak a tejtermék kellemes ízét fokozza, hanem annak emészthetőségét is nagy mértékben megkönnyíti. 25 A találmányi eljárás ezt iá célt oly mó­don éri el, hogy eltérően az eddigi er­jesztő eljárásoknál használatos bakté­rium kultúráiktól, amelyek főként tejsa­vat termelő tejcukorerjesztőkből állottak 30 és szobahőmérsékletnél magasabb hőmér­sékleten (20—30 C°) fejtették ki hatásuk maximumát, oly összetételű erjesztő kul­túrát használ, melyben a szénsav-alkoho­los cuikorerjesztők aránya a savas erjesz-35 tőkéhez képest lényegesen nagyobb, mint a régebbi eljárásoknál használt kultúrák­nál és 14 C° alatti hőmérsékleten, tehát főleg a szénsav-alkoholos erjesztőknek kedvező temperatúrán végzi a tej kier­jesztését, teljesen zárt térben, hogy a ke- 40 letkező szénsavat a tej elnyelhesse. A kierjedéshez szükséges idő 8—10 nap és az így nyert termék azonnal él­vezhető. Az erjedési folyamat alatt a fo­lyadékot gyakran felrázzuk, amivel a fe- 45 hérjc'k finom eloszlású kiválását segítjük elő. Az így előállított szénsavdús tejter­méknek egyik lényege az is, hogy bőszén­sav- és alkoholtartalma tárolhatóságát fo­kozza, ami az eddigi tejtermékeknél erő- 50 sen korlátozott volt. Az eljárásnál használt erjesztő kultú­rákban a cukrot bontó élesztőgombák száma a savtermelő tejsavbaktériumok­hoz és coccusokhoz viszonyítva 1: 500— 2h 1:200 között van, míg a kefirszerű tejter­mékekben ez az arány nem lépi túl az 1 :2000 mértéket. Szabadalmi igény: Eljárás szénsavdús •és alkoholtartalmú 60 tejtermék előállítására, azzal jelle­mezve, hogy a teljes, vagy lefölözött te­jet 14 C° alatti hőmérsékleten, zárt tér­ben, rázás közben oly baktériumkultú­rával erjesztjük ki, melyben egy cu- 05 korbontó élesztősejtre 200—500 (kettő­száz—ötszáz) darab savképző bakté­rium-sejt esik.

Next

/
Thumbnails
Contents