114564. lajstromszámú szabadalom • Hanglemeztáras beszélőgép a lemeztányér felett elrendezett hanglemeznyalábbal és önműködő lemezváltószerkezettel

MAGYAR KIRÁLYI Wfflii SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114564. SZÁM. IX/d. OSZTÁLY. — H. 9663. ALAPSZÁM. Hanglemeztáras beszélőgép a lemeztányér felett elrendezett hanglemeznyalábbal és önműködő lemezváltószerkezettel. I Holstenssou Signhild Maria magánzó Motala-ban (Svédország). A bejelentés napja 1935. évi november hó 12-ike. A találmány hanglemeztáras beszélő­gép a lemeztányér felett elrendezett hang­lemeznyalábbal és önműködő lemezváltó­szerkezettel, mely lehetőivé teszi, hogyegy-5 másután több hanglemezt játszunk le. A találmány különösen alkalmas oly be­szélőgépekhez, melyek a közönséges me­chanikai hangdobozok helyett elektro­mágneses hangdobozzal dolgoznak, me-10 lyet a hang visszaadása céljából rádió­készülékhez, vagy efféléhez kapcsolha­tunk. A találmány azonban használható tisztán mechanikai hangvisszaadású be­szélőgépekhez is. 15 A találmány célja lehetőleg egyszerű és megbízható szerkezet létesítése, to­vábbá a szerkezet oly kialakítása, hogy azt már meglévő beszélőgépekre könnyen lehessen szerelni. 20 A találmány további célja a szerkezet oly kialakítása, hogy az használható le­gyen oly hanglemezek lejátszására, me­lyek spirálisalakú hangnyoma akár kon­centrikus, akár pedig a lemezhez képest 25 excentrikus, azonban köralakú nyom­részben végződik. A rajzon a találmány foganatosítási példájának vázlata látható. Az 1. ábra a találmány szerinti szerkezet 30 egy részének felülnézete. A 2. ábra az 1. ábrához tartozó, részben metszett oldalnézet. A 3. ábra nagyobb léptékben a találmány szerinti hajtószerkezet oldalnézetét mu-35 tatja. A-4. ábra az 1. ábra IV—IV. vonala men­tén vett metszet. Az 5., 6., 7. és 8. ábra a 3. ábrának meg­felelő, részben metszett felülnézetet mu­tatja, mely ábrákon az alkatrészek az 40 alábbiakban elmagyarázott, egy-egy mű­ködési helyzetükben láthatók. Az ábrázolt foganatosítási példa sze­rint a találmány szerinti szerkezetet az (1) alaplemezre szereltük, mely a (2) le-- i5 meztányér alatt helyezkedik el és mely­nek két vége a lemeztányéron túlnyúl. E lemeztányér egymáson átmérősen szem­benfekvő helyeihez közel az (1) alap­lemez két felfelé nyúló (3) oszlopot hord. 50 Ez oszlopok forgathatók és célszerűen csőalakúak. Az oszlopok az (1) alaplemez­hez erősített, felfelé nyúló (4) csapra vannak ágyazva. E csapokban furat van és a csapok menetesek, hogy a beléjük 55 helyezett (5) csavarokkal az d) alap­lemezt a beszélőgéphez erősíthessük. Az (5) csavarok orsója felfelé (6) tövisben folytatódik, melyen alul a (7) vállrész van, mellyel a (3) oszlopcsöveket a (4) 60 csapon fogva tarthatjuk, míg a (6) tövi­sek felső vége a (4) oszlopcsövek felső végén levehetően elhelyezett (8) fej­részek ágyazására való. A (3) oszlopcsö­vek alsó végéhez (9) kart erősítünk, mely 65 csapok révén csuklósan (11) tolórúddal van összekötve, minek folytán a két (3) oszlopcső a (11) rúd elcsusztatása esetén, ami e rúd hosszirányában történik, egy­idejűleg azonos szöggel fordul el. A (11) 70 rudat a (12) visszavezető rugó befolyá-

Next

/
Thumbnails
Contents