114529. lajstromszámú szabadalom • Tetőcserép rögzítő kapocs

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114529. SZÁM. vill/b. OSZTÁLY. S. 160Í2. ALAPSZÁM. Tetőcserép rögzítőkapocs. Krisch Fekete János tetőfedőm estei* Budapest. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 23-ika. A cseréptetők a vihar rongálásának ál­landóan ki vannak téve. Ezideig a csere­pek általában csak egymással voltak le­szorítva, ez azonban még nem elegendő 5 ahhoz, hogy az erős szél egymás alól ki ne tépje azokat. A találmánybeli rögzítőkapocs éppen ezt akadályozza meg azzal, hogy az egy­más mellé és egymásra helyezett tetőcse-10 repeket egyrészt a cseréptartó léchez, más­részt pedig egymásra szorítja. A találmány szerinti rögzítőkapocs, lé­nyegében véve, U-alakú vaspánt, melynek hátul a cseréptartóléchez simuló egyik 15 ága, a másik ág és a felső rész síkjára merőlegesen el van csavarva és laposan simul a cseréptartó léchez, míg másik ága két szomszédos cserép közé illeszkedik és 180°-ban behajtott, de a léchez simuló ág 20 síkjával párhuzamos síkban csavart végé­vel a cserepek közül kinyúlva a legfelső sor egyik cserepét alul és középen közre fogja. A mellékelt rajz 1., 2. és 3. ábrája a 25 találmánybeli rögzítőkapcsot elől- és ol­dalnézetekben szemlélteti, míg 4. és 5. áb­ráján a cseréptetőn példaképpen fölvett alkalmazási mód nézetben és metszetben látható. 30 Az U-alakú vas egyik (b) ága a kissé ívalakú (a) felsőrész és a vele párhuza­mos, másik (c) ág síkjára merőlegesen el van csavarva, hogy lapjával hátulról, az (f) cseréptartó léchez simulhasson. A pánt 35 (a) felső része az (f) lécet felülről és éli­vel öleli át, (c) ága pedig élével két szom­szédos (e) cserép közé illeszkedve (d) kam­pójával egy (e) cserepet az (f) léchez szo­rít, mert U-alakban behajtott, de a (b) ág síkjával párhuzamosan elcsavart (d) vége 40 kinyúlik az (e) cserepek közül és a felette lévő cserépsor egyik .(e) cserepét, alulról és középen, kívülről a (c) ághoz szorítja. A (b) ág (h) furattal is el van látva, hogy a kapcsot csavarral vagy szöggel a 45 cseréptartó (f) léchez rögzíthessük. A két (b) és (c) ág egymástól való távol­sága az (f) léc és az (e) cserép vastagsá­gának felel meg, amivel elérjük azt, hogy a kapocs (b) és (c) ága az (e) cserepet az 50 (f) lécre szorítja; a (c) ág és elcsavarva behajtott (d) vége között pedig éppen egy lapjára fektetett (e) cserép fér el szorosan. A kapocs célszerű alkalmazási módja az, hogy minden második sor minden má- 55 sodik cserepénél helyezünk el egy-egy kapcsot, azonban a szükséghez mérten, tetszésszerinti számban, sűrűbben vagy ritkábban is alkalmazhatjuk a cserépte­tőn. 60 Szabadalmi igény: Tetőcserép rögzítő kapocs, jellemezve U-alakú vaspánttal, melynek egyik ága a felső rész síkjára merőlegesen el van csavarva és furattal van ellátva, 65 míg másik ága, mely az elcsavart ág­tól a cserép és cseréptartó léc együttes vastagságának megfelelő távolságra van, a felső résszel párhuzamos síkú és ugyancsak U-alakban hajlított, de 70 a felső rész síkjára merőlegesen elcsa­vart végződésű. 1 rajzlap mellékletteL

Next

/
Thumbnails
Contents