114509. lajstromszámú szabadalom • Tekeasztal légtömlős, rugalmas kerettel és minden irányba állítható kézierővel működtethető, golyóvető szerkezettel

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114509. SZÁM. Yí/<1. OSZTÁLY. — B. 12648. ALAPSZÁM. Tekeasztal légtömlős, rugalmas kerettel és minden irányba állítható, kézierővel működtethető, golyóvető szerkezettel. nemes Bankó László műsz. rajzoló Budapest. A bejelentés napja 1934. évi április hó 3-ika. A találmány olyan tekeasztalra vonat­kozik, melynek lényege a különlegesen ki­képzett játszófelület, a golyók visszaveré­sére való légtömlős, rugalmas keret és a 5 golyók mozgásba hozására, illetve a já­tékba vetésére való szerkezet. A találmány sport- és szórakozási célt szolgál és azt, hogy a gyakorlati életben is oly sokszor szükséges jó szemmértéket, 10 térbeli tájékozódást, sz ögmegh at árazás t, határozottságot és a biztos célzást fejlessze a vele szórakozó sportoló egyénekben. Az ismert tekeasztalon érvényes játék­szabályok szerint több golyó segítségével, 15 golyó-ütköző (carambol) játszmát és bábuk segélyével többféle bábjátékot lehet ját­szani. Ellentétben a közismert billiárd-aszta­lokkal, melyeken a dákóval a golyóknak 20 kétirányú mozgás is adható, a találmány szerinti asztalon a golyót, a játékbavető * szerkezettel, csak központosán előrehaladó irányba lehet vetni, illetve mozgásiba hozni. A mozgásba hozott golyó, a rugal-25 mas kerethez ütődve, olyan szögben ve­rődik attól vissza, illetve el, mint amilyen szögben, oda irányítva, ahhoz ütődött. Míg a közismert billiard-asztalokon a báb- vagy golyóállásokat legnagyobb rész-30 ben a golyóra adott, központon kívüli, úgynevezett „hamis" lökésekkel játszák meg, addig a találmány szerinti tekeasz­talon a báib- és golyóállások a pontosan és helyes szögben irányított golyó játékba-35 vetésével játszhatók meg. A találmány szerinti tekeasztalon te­hát a fizikának az ütközőtestek vissza­verődésére vonatkozó, ismert törvénye sze­rint és ennek alkalmazásával lehet ját­szani. Ez a tény az asztalon bizonyítható 10 is azzal, hogy a golyónak az asztallap kö­zéprészén elrendezett s az asztallap hosz­szúságával párhuzamosan haladó (3) hida­kon való átlökésekor, ha az a középső hí­don történik, úgy a golyó, a csúcsból tör- 45 ténő visszaverődés után, a középső hídon, ha pedig az átlökés a jobb- vagy baloldali hídon történik, akkor a golyó az asztal­lap hosszanti tengelyével 45°-os szögben álló, rugalmas keretrészek érintése után, 50 a bal- vagy a jobboldali hídon vissza is jöhet, feltételezve azt, hogy jól volt irá­nyítva. Egyébként e hidak célja és értelme az, hogy az asztalon történő játékokat kompli- 55 kálja, mert a rajtuk történő golyó átveté­sek a játékostól nagyon pontos irányítást, biztos és nyugodt kéztartást igényelnek. A mellékelt rajzok a találmány egyik példakénti kiviteli alakját nyolc ábrában 60 mutatják be. Az egyes ábrák közötti kapcsolatok az ábrákon I—III vonalakkal vannak fel­tüntetve. Az I—I vonalak az (1) asztal­lap széleire felszerelt, rugalmas (13) keret 65 (15) légtömlője központjának, valamint a vele egyvonalban álló, egyéb alkatrészek fekvésvonalát, a II—II vonalak a talál­mány szerinti tekeasztal szimmetrikus ten­gely vonalát és a III—III vonalak az asz- 70 tal oldalrészén egyvonalban álló szerelé­keknek és alkatrészeknek fekvésvonalát jelentik. Az 1. ábra keresztmetszet a találmány

Next

/
Thumbnails
Contents