114504. lajstromszámú szabadalom • Rázó rosta

MAGYAR KIRÁLYI #öa|J SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114504. SZÁM. XVII/f. OSZTÁLY. — Cr. 7772. ALAPSZÁM. Rázó rosta. Gleichinanii Ignác csavaráru-gyár Részvénytársaság- cég1 Budapest és Szilágyi István művezető Nógrád-Verőce. A bejelentés napja 1934. évi szeptember hó 15-ike. A rázómozgással működő eddigi síkros­láknál az ide-odajáró rezgőmozgás vagy kizárólag vízszintes irányú vagy olyan, volt, hogy a mozgás vízszintes összetevője a 5 függélyest jóval felülmulta. Ezzel szemben a találmány szerinti síkrostát mindenek­előtt oly hajtószerkezete jellemzi, mely a rostának túlnyomólag vagy kizárólag füg­gélyes irányú rezgő mozgást kölcsönöz. 10 A találmány, mely a legkülönbözőbb ipar­ágakban (bányászatban, építőiparban,, a mezőgazdaságban stb.), különböző osztá­lyozási célokra, nevezetesen akár egymástól különböző anyagoknak, akár egyugyanazon 15 anyag különböző szemnagyságú részeinek egymástól való elkülönítésére egyaránt al­kalmas, az alább felsorolt számos fontos előnyt nyújtja. Ezek közül, éppen az imént említett sajátos hajtásból eredő legfonto-20 sabb kettős előny az, hogy egyrészt a túl^ nyomó vagy kizárólagos függélyes mozgás, illetve a szabadesésnek alább említett hatá­sos érvényesítése az egyes szemek közötti különböző súrlódási vagy tapadási erők 25 hatásos legyőzését és a rosta eldugulásának az eddigieknél messzebbmenő elkerülését teszi lehetővé másrészt pedig az eddigiek­nél jóval kisebb (különösen a szélesség irányában csökkentett) térigényű szerke-30 zetre teszünk szert. A találmány célszerű megoldási alakja szerint, melynél a rosta kizárólag füg­gélyes irányú mozgást végez, a fel- és le­felé irányuló löketek közül csak az egyik 35 löket alatt működtetjük a rostát kényszer­mozgású hajtással, míg a másik löket ru­gók hatása alatt, többé-kevésbé hirtelenül megy végbe, ami szintén hozzájárul az el­különítő vagy osztályozó hatás fokozásához. Egyébként a rugók hirtelen hatása a rugó- 40 feszültség szabályozhatósága révén, szük­ség esetén tetszőlegesen mérsékelhető. To­vábbá az egyik löket (kényszermozgású hajtástól mentes löket) természetesen nem­csak rugók, hanem súlyok hatása alatt, 45 sőt teljesen szabadon (szabad eséssel) is mehet végbe, mely utóbbi esetben a rosta­szekrényt, pl. két oldalcsap révén függé­lyes vezetőhasítékokban csúsztathatjuk. Ez esetben tehát a rosta emelését szakaszos 50 kényszermozgású hajtással (pl. bütyöktár­csával) foganatosítjuk, míg az emelkedő löket végén a rostaszekrény felszabadul és szabadon esik le. A találmány alább le­írandó, célszerű megoldási alakjánál a sza- 55 kaszos kényszermozgású hajtás a rostaszek­rényt egymással párhuzamos rugóknak (előnyösen alsó és felső) sorozata ellené­ben, az alább ismertetendő, ú. n. vezérrúd vagy pecek révén lefelé szorítja, majd ,a 60 sülyedő löket végén elhagyja, mire a rugó­sorozatok a rostaszekrényt eredeti felső helyzetébe vetik vissza, amikoris a lökés erejét és zaját célszerűen gumibetét tom­pítja. 65 A löket, ill. a rezgésszám az alább isr mertetendő módon tág határok között vál­toztatható és így egyugyanaz a rosta a legkülönbözőbb, kisebb és nagyobb szem­nagyságú anyagokhoz könnyen hozzá szab- 70 ható. így a találmány szerinti rosta egész 100 mm-ig menő szemnagyságú anyagoké hoz (kő, szén stb.) alkalmazható, tehát tág a működési határ. Az eddigiekhez képest

Next

/
Thumbnails
Contents