114497. lajstromszámú szabadalom • Berendezés tekercsfilmes fényképezőgépeknél a képméret változtatására üzemközben

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114497. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. — T. 3338. ALAPSZÁM. Berendezés tekercsfilmes fényképezőgépeknél a képméret változtatására üzemközben. Takács Péter magántisztviselő, Budapest és Sándor László uradalmi főintéző, Pusztamizse. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 18-ika. A találmány berendezés tekercsfilmes fényképezőgépeknél a képméret változta­tására üzemközben, amely célxa a gépben a film előtt, ezzel párhuzamosan az opíti-5 kai tengelyhez közelíthető és ettől távolít­ható két takarólap van elrendezve, ame­lyek kívülről erőművi úton egyenletesen mozgathatók. Az ilyen berendezés a te­kercsfilm elképzelhető leggazdaságosabb 10 kihasználását és a beállított képmezőt tel­jesen kitöltő képek készítését teszi lehe­tővé. A találmány szerinti berendezés példa­képeni kiviteli alakját a mellékelt rajzon 15 tüntettük fel, melyen az 1. ábra a fényképezőgépnek a tekercs fii met és az új berendezést felvevő részét metszetben és oldalnézetben mutatja. A 2. ábra a két filmtakarólap egymással 20 való kapcsolatát és mozgatási módját vázlatosan távlati képben szemlélteti, míg a 3. ábrán a képméretbeállítás ellenőrzé­sének egyik módja ugyancsak vázlatosan 25 látható. A fényképezőgépben elhelyezett (a) film előtt, a gép hátsó kivágásán kívül két (b, c) henger van foroghatóan ágyazva, me­lyek egyike a tokból kiálló forgatógom-30 bot hord. A fényképezőgéppel készíthető legnagyobb képméret tetszés szerinti csök­kentésére két (d, e) filmtakarólap van, melyek a 2. ábrán látható módon a két szélen egymást keresztező egy-egy (f, g) 35 szalag révén függnek egymással össze. A forgatógombos hengeren lévő filmtakaró -lap a hengerhez van erősítve, miért is e henger egyik vagy másik értelemben való forgatásakor a fi lmt akarólapok, illetve ezeknek a képméretet meghatározó (dl, 40 el) szélei egyenlő sebességgel közelednek egymáshoz vagy távolodnak egymástól. Tehát a csökkentett méretű kép is részará­nyos elhelyezésű az optikai tengelyhez viszonyítva. A két (b, c) hengernek egyenlő mérvű, de ellentétes értelmű elfordulását úgy is létrehozhatjuk, hogy a hengerek egyik vé­gén egy-egy fogaskereket erősítünk meg és ezeket oly fogasrúd útján kapcsoljuk 50 egymással, amely azokkal ellentétes ol­dalról kapcsolódik. Ha a filmtaikarólapokat és ezek össze­kötő szalagjait vékony fémlemezből egy darabban vágjuk ki, akkor tizedmilimé- 55 terekkel a film alatt való elhelyezés és ehhez való hozzásimul érhető el. A (dl, el) takaróélek mindenkori állása az (x) jel révén a gép hátfal ábam létesí­tett keskeny (h) ablakon keresztül lát- 60 ható és ellenőrizhető. A felső (i) szám­abilaknál az egyes képméretek kezdetét, az alsó (k) számablaknál pedig azok vég­ződését jelöljük meg. A jelölések azon­ban nem a tényleges képméretek (pon- 65 tozva feltüntetve) végződéseire esnek, hanem a filmhordó szalag osztási vona­laira, miáltal a képközök keletkezését biztosítjuk. Az egyazon mérethez tartozó két jelet egy-egy (m) vonallal kötjük ösz- 70 sze és így a kép kezdeti számárnak meg­felelő vonalon végigmenve, az alsó abla-

Next

/
Thumbnails
Contents