114452. lajstromszámú szabadalom • Síkötés, lefelé menetkor támasztó készülékkel

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114452. SZÁM. XX/g. OSZTÁLY. P. 8369. ALAPSZÁM. Síkötés, lefelé menetkor támasztó készülékkel. Pinto Sándor gyáros Milano. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 28-ika. Olaszországi elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 29-ike. A találmány síhez való sarokkengyel, amely lefelé menetkor támaszként sze­replő készülékkel van ellátva. E célra a sítalpoldalpof ák és aj rugalmas 5 saroktag közt, kétoldalt, egy-egy mozgat­ható lap van, melyeket a pofák S alakú furatában két különböző helyzetben és pe­dig a vízszintes vagy ai lefelé menetnek megfelelő helyzetben lehet rögzíteni. A 10 lapoknak ez elrendezése folytán a sarok­részt, természetesen, rugalmas elemekkel kell felszerelni, hogy a hajlás okozta rö­vidülést, mely a lefelé menetnek meg­felelő helyzetben áll elő, megszüntessük. 15 Lehet a saroktag pl. tekercsrugói, mely főfeszítőemelővel és oldalsó emelőművel van összekötve úgy, hogy nagyfokú fe­szítést és biztonságot érünk el, mimellett az össze® kiálló részek elhagyhatók. 20 A rajz, vázlatosan, példaképen mutatja a találmány egyik kiviteli alakját és pe­dig az 1. ábra a saroktag felülnézete és rész­ben metszete. A 25 2. és 3. ábra a főífeszítőemelő homlok­nézete, illetve oldalnézete. A 4. és 5. ábra az oldalsó emelőmű két ki­csiny, görbített emelője homlokmézetben és oldalnézetben. A 30 6. ábra az oldalpofákkal csuklósan ösz­szekötött, mozgatható lap vízszintes me­netnek megfelelő helyzete oldalnézet­ben. A 7. ábra a mozgatható lap völgymeneti 35 helyzetét mutatja ugyancsak oldalinézet­ben. A síikötes (1) saroktagja, ismert módon, kengyelalakra hajlított tekercsrugó. En­nek két végét a mozgatható (3) lapból al­kotott, szabályozható hajláiskészülék köti 40 össze a sítalp (2) oldalpofáival. A (3) lap két vége, (4) és (5) csapoknál, csuklósan csatlakozik egyrészt a i(2) oldalpofához, másrészt pedig a húzóheveder esattjához. A (3) lapból (6) csap áll ki, mely a (2) 45 pofán levő. iS-alakú (7) csatornába nyúlik. A (3) lapnak a mellső (4) forgáscsapot befogadó (8) furata, mely a rajzon szag­gatott vonallal van feltüntetve, ovális, ami lehetővé teszi a liap oldalsó eltolását 50 úgy, hogy a (6) csap, kívánat szerint, a (2) pofa S-alakú (7) furaiának alsó végé­ben vagy annak középső görbéjében he­lyezkedhet el. Az első esetben a, (3) lap a völgymeneti helyzetet veszi fel, melyben 55 ai cipősarkot az (1) saroktag megragadja és a sítalp felé lefelé húzza (7. ábra). A második esetben a (3) lap vízszintes hely­zetű, mely a vízszintes í(turista) menetnek felel meg 1(6. ábra). Hogy a 7. ábra sze- 60 rinti helyzet létrejöhessen, az (1) sarok­tagnak, természetesen, rugalmasnak kell lennie. A síkötés (9) főfeszítőemelője toksze­rűen készül kéit párhuzamos oldalfallal, 65 melyek a (15, 16) kis emelőkhöz csatla­kozó végükön szögletesek és a (15. 16) emelők (13, 14) csapjainak befogadására (10, 11) nyílással vannak ellátva. A (15, 16) emelők egymásba vannak helyezve 70 olymódon, hogy a (15) emelőnek egyik (14) vége, amely a (9) főifeszítőemelő ha­rántcsapjának felel meg, a (16) emelő gör­bületében helyezkedik el, míg az emelő­rendszer két szabad, külső vége közül az 75 egyik vég, i(17)-nél, az (1) rugós saroktag-

Next

/
Thumbnails
Contents