114450. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés levegőnek állandó tisztítására és csirátlanítására, valamint tetszőleges viszonylagos levegőnedvességtartalom előállítására

MAGYAR IIRÍLYI &EEJ& SZABADALMI BIRÓSiS SZABADALMI LEÍRÁS 114450. SZÁM. XVIII/c. OSZTÁLY. — M. 10446. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés levegőaek állandó tisztícására és csírátlanítására, valamint tetszőleges viszonylagos levegőnedvességtartalom előállítására. Matthaei Ludwig" kereskedő Frankfurt a/M., Zeuzem Josef Ottó mérnök Frankfurt a/M. A bejelentés napja 1935. évi február hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi március hó 3-ika. A hűtőipar fejlődése oda irányul, hogy a raktározott hűtött árut megfelelően előnyös hőmérsóken, figyelemmel a le­vegő viszonylagos nedvességtartalmára, a 5 rothadástó] és az elromlástól megvédjék. Nemcsak az éleltmi- és élvezeti cikkeknél, hanem pl. a piaipír-, dohány-, film- bőr-és szövőipa.rban is úgy az előállításnál, mint a raktározásnál az előbb említett té-10 nyezőknek nagy gazdasági jelentőségük van. A hűtőtechnika a feladatát eddig tisz­tán mechanikai eszközökkel oldja meg. azonban a felállított követelményeket ed-15 dig sem sikerült teljesen kielégíteni. Ugyanis az üzemben levő hűtőszekrények­ben, hűtőtelepekben, hűtőházakban és az időjárás ingadozását kiegyenlítő berende­zéssel ellátott helyiségekben a raktározá-20 nál és előállításnál, miként azt a statisz­tika mutatj-a, még mindig igen nagy mennyiségű áru romlik meg. E kárt az idézi elő, hogy a porral és baktériumok­kal fertőzött káros levegő, pl. ajtó vagy 25 egyéb nyíláson át azok ismételt, nyitása és zárása folytán a hűtött áruhoz újólag be­juthat. Eddig a hűtőtechnikának még nem sikerült 'az eddigi hűtőberendezésekkel az erjedési folyamatoknál jelenlevő baeillu^ 80 sokat megölni; azoknak csupán a hatását és életműködését tudták messzemenőleg lecsökkenteni. A találmány szerinti eljárással a hűtő­tér levegőjét a bacillusoktól vagy hason-35 lóktól állandóan tisztítjuk és csirátlanít­juk és egyidejűleg tetszőlegesen állandó viszonylagos levegőnedvességet állítunk elő. A tálálmány szerinti eljárással a le­vegőben szabadon lebegő és a hűtött áruk felületén elérhető bacillusokat tökéletesein 40 megöljük és ártalmatlanná tesszük. A találmány értelmében ezt úgy érjük el, hogy a levegőt negatívon ionizáljuk. Ezt a hűtőtér térfogatának megfelelően méretezett rövid hullámhosszú fénysugár- 45 kéve, ásványi sók elködösített vizes ol­data, pl. fiziológiai konyhasóoldat ós hű­tött levegő segélyével érjük el. Ennél az eljárásnál a levegő rel-ativ nedvességtar­talmát tetszőlegesen állíthatjuk be. Ezzel 50 az eljárással! raktározott hűtött áruk vagy megmnnkált áruk az elromlástól vagy rothadástól teljesen meg vannak védve. Mert ha a hűtőtérbe pl. az ajtó nyitásával káros és szennyezett levegő jut, a beren- 55 dezés a levegőt tisztító és csirátlanító be­rendezést önműködőlég működésbe hozza, még pedig úgy, hogy a baicillusok megölé­sére és ártalmatlanná tevésére a levegőt negativen ionizálja. Ez úgy történik, hogy 60 a hűtőteret ibólyántúli rövidhnllámhosszú sugarak behatásának tesszük ki, egyide­jűleg az ismert hűtőberendezés hűtőbor­dái alatt ásványi sóoldatot ködösítünk el, aunikor is a lehűtött ködös levegő a hűtő- 65 bordákról a hűtőtérbe lesüllyed. A rajz az eljárás kivitelére ós alkalma­zására való berendezés példakénti megva­lósításának harántmetszetét mutatja. Pél­daként hűtőszekrényt választottunk. 70

Next

/
Thumbnails
Contents