114402. lajstromszámú szabadalom • Fonal vagy szálvezető kötőgépekhez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114402. SZÁM. I/H. OSZTÁLY. — A. 3086. ALAPSZÁM. Fonal- vagy szálvezető kötőgépekhez. Arcadia Hosiery Co. cég- Lansdale, Pennsylvania, mint Weisbecker Frank George glensidei lakos jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi julins hó 30-ika. É. A. E. Á.-beli elsőbbsége 1934. évi augusztus hó 7-ike. A találmány kötőgép, főleg lapos, a láb anatómiai alakulatainak megfelelő ha­risnyát kötő, u. n. kotten-gép. Ilyfajta kötőgépeknél a platinasorozat 5 egyes platinái egymás után kerülnek egy harántrányban mozgó fonalhordozó mögé. Eddigelé rendesen pl. acélból ké­szült, a fonalhordozó alsó végéből kiszö­gelő, csőalaku fonalvezetőt használtak, 10 amelyen a fonalat vagy szálat átvezették. Ily kötőgép, rendes működése közben, a platinák, melyeknek felső élei kissé a vezetőeső alsó vége útján megállapított szint fölött fekszenek, a platinák ágyaza-15 tában visszalépni kénytelenek, mielőtt a fonalhordozó visszafelé mozog. A gyakorlatban azonban némely pla­tina, megszorulás folytán, vagy más mechanikai okból, néha nem lép vissza 20 pontosan, aminek az a következménye, hogy a fonalhordozónak vezetőcsöve a hibásan elhelyezkedő platinával érintke­zésbe kerül és ez utóbbit meghajlítja vagy eltöri, amikor is a kötőgép, legalább 25 időszakosan, munkaképtelenné válik. Mivel a platinákat rendesen aránylag vékony anyagból, pl. vékony acéllemez­ből kell készíteni, a rendesen nem hajlé­kony acélból készült vezetőcső vagy eltöri 30 vagy maradóan deformálja a megszorult platinát vagy platinákat. Ezeknek törése vagy deförmálása tűtöréssel, fonalpazar­lással, selejtes áruval és rendkívül nagy időveszteséggel jár, sőt esetleg az egész 35 gépet le kell állítani a megsérült gép­rész eltávolítása vagy kicserélése és a gép újbóli rendbehozatala céljából. Az ilyfajta munkaveszteség csökkentése természete­sen igen kívánatos, mert növeli a kötő­gép hatásfokát. 40 Azonfelül a különböző típusu harisnya gyártásánál kell, hogy a kezelő a fonal­hordozókat más-más helyzetbe hozza. így pl. bordás áru készítésénél, amikor két fonalat használnak, a fonalhordozót a 45 platinák fölött magasabban kell elhe­lyezni, mint a sima kötésnél, amikor csu­pán egyetlen fonallal dolgozunk és a hor­dozót a platinákhoz közelebb és azokhoz képest mélyebben helyezik el. A korábbi 50 gépeknél használt merev vezetőcsövek sok törést okoztak és így gyakran igen soká tartott, míg minden egyes fonal­hordozó pontosan volt beállítva. Azon­felül pl. hordásáru készítésénél a kezelő- 55 nek rendkívül figyelmesnek és elővigyá­zatosnak kellett lennie, ha tökéletes kö­tést akart kapni. A rendes munkát meg­előző beigazító időszak alatt a gépet igen lassan kellett járatni, az eddigi gépeknél 60 alkalmazott szilárd csövektől eredő törés lehetőségének csökkentésére. A kötőgép lassú járása természetesen csökkentette a termelést és növelte a termelési költ­ségeket, 65 A találmány szerint az eddigi merev hordozó és ill. vagy vezetőcsövet hajlé­kony és utánaengedő vezetőszervvél és illetve vagy hordozóval helyettesítjük, amelynek alakja és mérete olyan, hogy 70 kellően utánaenged, ha pályájában aka­dállyal. pl. platinával találkozik. Ily mó­don elkerülhetők a fent felsorolt hátrá­nyok, vagyis a platinák és tűk törése és

Next

/
Thumbnails
Contents