114390. lajstromszámú szabadalom • Elektromágnessel hajtott kompresszor

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114390. SZÁM. XXI/C. OSZTÁLY. — S. 15730. ALAPSZÁM. Elektromágnessel hajtott kompresszor. Székely Georjí, konstruktőr Graz. A bejelentés napja 1935. évi február hó 1-je. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi február hó 26-ika. A találmány olyan típusú, elektromág­nessel hajtott kompresszor, amelynél a rugós ágyazású sűrítőszervet váltóáramú elektromágnes rezgő fegyverzete hajtja 5 és az egész rezgőrendszer annak rezgéseit keltő és fenntartó mágneses váltómezővel pontosan vagy megközelítőleg rezonan­ciára van hangolva. A találmány célja, hogy adott teljesítménynél a rezonaneia-10 viszonyokat javítsa és azt a teljesítmény­körzetet kiterjessze, amelyen belül ked­vező üzemi viszonyok uralkodnak. A fenti típusú kompresszorok használa­tát eddigelé az a hátrány akadályozta, 15 hogy a legkedvezőbb rezonanciaállápot mindig csak meghatározott végnyomásra való szállításnál lép fel és a rezgési kilen­gések nagy mértékben csökkennek, ha a végnyomás ettől a legkedvezőbb nyomás-20 tói csak kissé eltér. A találmány azon a felismerésen alapszik, hogy ezt a kedve­zőtlen magatartást az ilyen hajtásoknál eddig szokásos lineáris karakterisztikájú rezgőelemek és rugózat lényegesen elő-25 mozdítják, amelyek a pneumatikus erő változása esetén a rezgő tömegre ható eredő rugóerő olyan változását idézik elő, amely elég nagy ahhoz, hogy a rezonan­ciaállapotot megszüntesse. 30 Avégből, hogy a rezonanciaállapotnak e hátrányos, a kompresszióvonal görbüle­téből adódó befolyásolását kiküszöböljük, a találmány szerint a rezgőrendszerhez olyan rugózatot alkalmazunk, amelynek 85 erő-út-'karakterisztikája nemlineáris. így, különösen az esetben, ha a rugókarakte­risztika az egyenes vonaltól felfelé tér el, sikerül olyan rezgési állapot előidézése, amely harmonikus rezgések jellegét sok­kal jobban megközelíti, mint a lineáris 46 karakterisztikájú rugók alkalmazásakor fellépő rezgési állapot. A találmány sze­rinti kompresszoroknál tehát az üzemi viszonyok adott nyomásra való szállítás esetén kedvezőbbek, mint az eddig ismert tö kompresszoroknál, minthogy a harmoni­kus rezgőrendszerben a rezonancia elérése mindenkor sokkal könnyebb, mint a nem harmonikus vagy pszeudoharmonikus rezgőrendszerekben. Különösen fontos 50 azonban a találmánynak az a további előnye is, hogy az eredő rugókarakterisz­tikának közepes emelkedése nem lineáris rugó alkalmazásánál a különböző vég­nyomásokra való szállításkor kevésbbó 55 változik, mint lineáris rugók alkalmazá­sánál, ami a kompresszor üzemében úgy nyilvánul meg, hogy a rezonanciaállapot a végnyomások nagyobb körzetében ma­rad fenn, mint eddigelé. go Nem lineáris rugók gyanánt ajánlatos kúpos rugók alkalmazása, amelyek olyan szerkezetűek, hogy az alsó menetek terhe­lés esetén lassanként a rugó támaszfelüle­tére fekszenek fel és igy a hatékony me- 65 netek száma csökken és a besülyedés egy­ségére vonatkoztatott erőnövekedés na­gyobbodik. A rugózatnak nem lineáris karakterisztikáját más módon pl. olyan anyag alkalmazásával is elérhetjük, 70 amelynek rugókarakterisztikája termé­szettől fogva a kivánt, nem lineáris lefo­lyású, mint pl. vulkanizált gumi. Á rajz a találmány szerinti kompresz­szor foganatosítási példáját mutatja. Az 75 1. ábra a kompresszor metszete ós a

Next

/
Thumbnails
Contents