114389. lajstromszámú szabadalom • Gabonaszemeket hántoló gép

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÍP SZABADALMI LEÍRÁS 114389. SZÁM. X/Í. OSZTÁLY. — ÍJ. 6830. ALAPSZÁM. Gabonaszemeket hántoló gép. Rakotay Georg, Veprek Rudolf, Moskovits Ludwig-és Herskovits Bernát és Fia cégr, valamennyien gyárosok, Uzhorod (Csehszlovákia). A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 23-ika. Ausztriai elsőbbsége 1934. évi október hó 2-ika. Az ismert gabonaszemhántoló gépeknél helybenálló köpenyben 400—700 percen­kénti fordulattal csiszolótest forog és e két szerv között munkálódnak meg a sze-5 mek, aminek célja a korpa 1 ellántolása és eltávolítása. A könnyebb gabonaszemhé­jat és a tisztátlanságokat mesterséges szél­áram viszi magával és választja el a hán­tolt terméktől. A széláramot rendszerint 10 tiszta levegőnek benyomásával, vagy pe­dig elszívással keltik. Bizonyos esetek­ben a nyomást és szívást együtt alkal­mazzák. A tapasztalat szerint a mun­katér helyes szellőzése a főfeltétele a jó 15 hántolásnak. A légáramlásnak az is fon­tos feladata, hogy a hántolt terméket, mely a hántolás közben erősen melegszik, hűtse. Hogy a csiszolóhenger és szitakö­peny közötti munkatérbe a levegőt beve-20 zethessük, mely a találmány szerinti gép­nél a hántolt terméken felülről lefelé ha­tói keresztül, az üreges csiszolóhenger kö­penyében nyílásokat kell alkalmazni. Ezeken a nyílásokon vezetjük be a tiszta 25 levegőt és a munkateret kifelé határoló köpenyt áttörésekkel kell ellátni, amiért az utóbbit drótfonadékból is készíthetjük. A lehántolt korpát a szűrőköpenyen át vezetjük el. A csiszolóhengerekhez szám-30 bajövő anyagok nem láthatók el egyszerű módon levegőbelépő nyílásokkal. Ezért a találmány értelmében a forgó dobot több, hengeres csiszolóhengerből állítjuk össze, amelyek között levegőbelépő nyílásokkal „r ellátott, közelítőleg azonos átmérőjű beté­teket, p. o. réselt köztartógyűrűket helye­zünk el. A betéteknek tetszőleges alakú rései vagy nyílásai lehetnek, melyek ösz­szessége biztosítja a levegőnek a csiszoló­dob belsejéből a munkatérbe való belépé- í0 sét. A hengeres hántológép hántolómunká­íját ismeretes módon úgy befolyásolják, hogy a hántolt termék kilépését szabá­lyozzák. A hántolandó szemek ennek foly­tán előálló különböző torlódása mérték- 45 adó a széláram szüksékes nyomásesésére, amelynek a szemek fokozott torlódásánál is át kell hatolni a szemek között, hogy a leoldott héjakat stb. lehetőleg maradékta­lanul eltávolítsa. A gép működését egy- 50 részt a léghuzam erőssége, másrészt a hántolandó szemek torlódásának mértéke, végül pedig a csiszolódob fordulatszáma szabják meg, mely -utóbbi a találmány szerinti gépnél igen nagy. Ezek a ténye- 55 zők mértékadók a korpa biztos eltávolítá­sára is. A köztartó gyűrűk nyílásain át a mun­katérbe lépő levegő a szemeket a csiszoló­henger tengelyének irányában járja át, 60 minthogy a levegő vagy fent lép be és lent távozik, vagy fordítva. így a levegő­áram a csiszolóhengerek felületeit is érinti, azonban ínég tekintélyes nagyságú nyomásesés esetén is úgy, hogy a levegő- 65 árom nem viszi el a csiszolóhenger palást­felületéhez közel levő szemeket. Ha a le­vegő közvetlenül a csiszolóhenger palást­felületén lépne ki, a palástnak ezen a he­lyein a szemek eltávolodnának a henger- 70

Next

/
Thumbnails
Contents