114343. lajstromszámú szabadalom • Zárószerkezet beton- vagy másefféle keverőgépek keverő dobjaihoz

szert — a rajzon fel nem tüntetett —• vákuumszivattyúval kapcsolja össze. Az ismert keverőgépeknél, amelyeknél a keverés vákuum alatt megy végbe, a 5 keverődob megtöltése után, elsősorban a keverődob fedelét, az e fedelet a nyitott helyzetében fogvatartó szerkezettől old­ják és a keverődob nyílására helyezik, amiáltal e nyílást elzárják. Ezután külön 10 vezérlőszerv (emelő, kézikerék) segítségé­vel a vákuumot rákapcsolják, miközben a keverő dobot forgatják. Keverés után a keverődobot friss levegő bebocsátásával szellőzik és a fedelet a dob kiürítése cél-15 jából nyitják és újból rögzítik. A talál­mány szerint az ehhez szükséges összes műveleteket, kézfogásokat egyetlen ve­zérlőszerv segítségével végezzük el, amelynek kezelése azonkívül, a gép kifo-20 gástalan működésének a biztosítására, előírt sorrendben egymáshoz kötött. E ve­zérlőszerv, a foganatosítási példánál, a (25) kéziemelő, amely a (23) szelepen a csőrendszer ós a fedél forgási értelmében 25 nemforgathatóan, ellenben erre merőleges irányban forgathatóan ágyazott, még pe­dig úgy, hogy a (23) szelep felső karimá­ján két (26) és (27) vezetődarab van meg­erősítve, melyek a (25) kéziemelő (28) 30 nyúlványát oldalsó játék nélkül körül­fogják. A (25) kéziemelő forgástengelye a (29) csap, amely a vezetődaraboknak a kéziemelő (30) fogantyúja felé fekvő vé­gén elrendezett. A (25) kéziemelő (28) 35 nyúlványával a két (31) és (32) szelepü­léssel felszerelt szeleptest csuklósan QSZ-szekapcsolt. E szeleptest két (33) és (34) részből áll, melyek ellenanyák módjára a (35) szeleporsó menetére csavarozottak. 40 Ilymódon különleges rögzítőszerveknek a (33) és (34) részek számára való elrende­zése fölöslegessé válik. A szeleptestnek a 3. ábrán látható hely­zetében, amelyben a (25) kéziemelő a víz-45 szintes helyzetben van, a (3) fedél (4) fu­ratának a vákuumszivattyúval való ösz­szeköttetése megszakított Ilásd a szakga­tott (a) vonalat], míg a szabadba vezető út nyitott [lásd a pontvonalkázott (b) vo-50 nalat]. Ha a (25) kéziemelőt a 3. ábrán pontvonalkázottan rajzolt helyzetbe nyom­juk, úgy a (33, 34) szeleptest annyira fel­emelkedik, hogy a (32) szelepülés felfek­szik. Ezzel a vákuumszivattyúhoz vezető 55 utat szabaddá tettük, a szabadba vezető utat pedig elzártuk. E szelepbeállításnak azonban csak akkor szabad bekövetkeznie, ba a (3) fedél az (1) keverődobot elzárta. Ennek elérésére a (17) állványon a (36) csúsztatókengyel van, melyre a (25) kézi- 60 emelő a csőrendszer forgása közben fel­fekszik. E forgás közben tehát a (25) kézi­emelőt nem lehet lenyomni. Csak a ke­verődobnak a fedéllel való, teljes lezárá­sakor éri el a kéziemelő a (36) csúsztató- 65 kengyelnek a végét, mire a vákuummal való összeköttetés céljából lenyomható. A (36) csúsztatókengyel kiindulási pontjánál a (37) nyugasz van, melybe a (30) fogantyún alkalmazott (38) pecek 70 csappan úgy, hogy a (25) kéziemelő e helyzetében elreteszelt. Az elreteszelés oldását közvetlenül a (30) fogantyúval végezzük, amely e célból a csőként alakí­tott (25) kéziemelőben a (39) rugó batá- 75 isával szemben radiáliisan eltolható. Az előzőkben leírt zárószerkezet keze­lési módja a következő: A keverődob töltése után, miközben a zárószerkezet a 2. ábrán pontvonalkázot- 80 tan rajzolt helyzetben van, a kezelősze­mély a (30) fogantyút megragadja, radiá­lisán befelé nyomja, ezzel elreteszelődé­sét kikapcsolja és most az egész csőrend­szert a fedéllel együtt záróhelyzetbe for- 85 gatja. A csúsztatókengyel végének eléré­sekor a kéziemelőt lenyomja, amiáltal a vákuummal összeköttetést létesít. A kézi­emelő elég súlyos ahhoz, hogy e helyzeté­ben maradjon mindaddig, míg azt a ke- 90 zelőszemély a keverés befejeztével, a ke­verődob szellőzése céljából megemeli és azután a keverődob nyitása céljából is­mét kiindulási helyzetébe forgatja, ahol az elreteszelődik. 95 Szabadalmi igények: 1. Zárószerkezet, betonhoz vagy másefé­léhez való keverőgépek keverődobjai­hoz, amelyeknél a keverés vákuumban megy végbe, azzal jellemezve, hogy a 100 záróiszerkezet azt, mozgatása közben, kényszermozgáséi sorrendben, kioldó, elzáró, vákuum alá helyező és az alól mentesítő vezérlőszervvel van össze­kötve. 105 2. Az 1. igényben védett zárószerkezet foganatosítási alakja, forgathatóan ágyazott zárófedéllel, azzal jellemez,ve^ hogy a zárófedélhez csővezeték van csatolva, mely a vákuum bekapcsolá- no sára és megszűntetésére, valamint a keverődob szellőztetésére való szelep­pel van mereven összekötve, mimellett e szelep középső hossztengelye a záró­fedél forgástengelye. 115 3. Az 1. és 2. igényben védett zárószerke­zet foganatosítási alakja, azzal jelle-

Next

/
Thumbnails
Contents