114343. lajstromszámú szabadalom • Zárószerkezet beton- vagy másefféle keverőgépek keverő dobjaihoz

MAGYAR KIRÁLYI wg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114343. SZÁM. XYII/d. OSZTÁLY. — K. 12906. ALAPSZÁM. Zárószerkezet beton- vagy máseféle keverőgépek keverődobjaihoz. Fried. Krupp Grusonwerk Aktiengesellschaft cég Magdeburg-Buckau. A bejelentés napja 1935. évi február hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi április hó 26-ika. .A találmány betonhoz vagy másefélé­hez való, oly keverőgépek keverődobjai­nak elzárószerkezetére vonatkozik, ame­lyeknél a keverés vákuum alatt történik. 5 Az ismert ilyfajta keverőgépeknél a ke­zelés körülményes és időtrabló, mert a ke­verődobnak az elzárása, a vákuum alá helyezés friss levegőnek a dob szellőzése céljából való bebocsátása és a keverődob-10 nak kiürítése céljából való nyitása kü­lönböző szerkezeti részekkel történik, amelyeket folytonosan, felváltva kell ke­zelni. Ennek következtében hibás fogások nem kerülhetők el teljesen, ezekből vi-15 szont időveszteség és a munkateljesít­mény csökkenése adódik. A találmány célja az előzőkben megadott kezelési rend­szabályoknak egyetlen vezérlőszervvel való keresztülvitele, amely csak bizonyos 20 meghatározott sorrendi egymásutánban kezelhető. A találmány abból áll, hogy a záró­szerkezetet egyetlen vezérlőszerv kény­szermozgású sorrendben működteti, vagy-25 is ez a vezérlőszerv végzi a zárószerke­zet oldását, elzárását, a vákuum alá és a vákuumon kívül helyezést, a nyitást és az elreteszelést. A rajzon a találmány szerinti szerke-30 zetnek példaképem foganatosítási alakja látható, még pedig az 1. ábra a zárószerkezettel ellátott keve­rődob nézete, a 2. ábra a hozzátartozó felülnézet, a 35 3. ábra pedig valamely részletnek na­gyobb léptékű metszete. Az általában görgőkön forgathatóan ágyazott és a keverés közben középső hossztengelye körül forgó (1) keverődob­nak, homlokfalai egyikén, a töltésre és a 40 kiürítésre való (2) nyílása van. Ezt a nyí­lást, a keverés közben, a (3) fedél légzá­róan zárja. A fedél közepében a (4) furat van, mely a kifelényúló (5) csőcsonkou megy keresztül. E csőcsonk fölé az arány- 45 lag vastagfalú, rövid (6) gumitömlő egyik vége van tolva, mely tömlő a másik vé­gével a (7) csövet fogja körül. A tömlő­végek lecsúszását a (8) és (9) bilincsek gá­tolják. A kívü-lfekvő (9) bilincs két (10) 50 és (11) menesztőkarral ellátott, amelyek egymáshoz képest 180° alatt elrendezet­tek és a két-két szétterpeszkedő (12, 13) és (14, 15) rugó révén a (3) fedéllel össze­kötöttek. A csavarrugók arra valók, hogy 55 a fedelet, ennek nyitott helyzetében (2. ábra, pont vonalkázott helyzet), hordják és ezzel a (6) gumitömlőt, amelynek egyéb­ként a fedelet egyedül kellene hordania, tehermentesítsék. A (7) cső a (16) töm- 60 szelencében lógzáróan és könnyen forgat­hatóan ágyazott. A gép (17) állványán a függőlegesen álló (18) eső a (19) könyökcsőben forgat­hatóan ágyazott. E csővel a (16) tömsze- 65 lenee és ezzel a (3) fedél számára való (20) tartókar rögzíthetően összekötött. A (16) tömszelencéhez a (21) könyökcső csat­lakozik, amely a (22) cső és a (23) szelep révén a (18) csővel közlekedik. A (18) 70 csőnek és a (23) szelepnek középső hossz­tengelye a (3) fedél forgástengelyében van. A (19) könyökcső szabad szárára du­gott (24) tömlő az imént említett csőrend-

Next

/
Thumbnails
Contents