114332. lajstromszámú szabadalom • Ultrarövid hullámú lemezrezonátor-rendszer és ehhez való gerjesztőberendezés

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114332. SZÁM. Vll/d. OSZTÁLY. — K. 12735. ALAPSZÁM. Ultrarövid hullámú lemezrezonátor-rendszer és ehhez való gerjesztőberendezés. Kassner Ernst Eduárd Wilhelm íizikus London. A bejelentés napja 1934. évi szeptember hó 26-ika. A találmány berendezések olyan kon­centrált elektromágneses mezők előállítá­sára és felhasználására, amelyek kváziop­tikai frekvenciákkal rezegnek. |K,váziop-5 tikai frekvenciákon azok a szokásos érte­lembenvett rezgések értendők, amelyeknek hullámhosszai a hullámterületen 1/10 mm és kb. 10 méter között vannak. A feltaláló megállapításai szerint dipól-10 anyagok permanensen, remanensen és reaktivan változtathatók, ha az anyago­kat olyan koncentrált erősségű elektro­mágneses mezőknek tesszük ki, amelyek kvázioptikai frekvenciákkal rezegnek. A 15 találmány ilyenfajta készülékekre vonat­kozik, amelyek koncentrált és ennélfogva nagy erősségű mezőket állítanak elő, amelyek az említett és egyéb célokra fel­használhatók. 20 Általános fizikai elv szerint nagy ampli­túdójú rezgések állíthatók elő, ha a rezo­nancia jelenségét kihasználjuk, azaz, ha valamely rendszert, amelynek egy vagy több szabadsági foka van, olyan frek-25 venciával gerjesztünk, amely a rend­szer alaprezgésével vagy felsőrezgésével egyenlő. Ha pl. egy villamos rezgőrendszert megfelelő módszerekkel olyan önfrekven-80 ciára hangolunk, amely a generátorrend­szer szolgáltatta villamosrezgés frekven­ciájával egyezik, vagy ha a gerjesztőge­nerátort a rezonancia-rendszer lehető ön­rezgésére hangoljuk, akkor ebben a rezgő-35 rendszerben a bevezetett vagy felvett energia folytán villamos vagy mágneses önrezgések keletkeznek. Ezeknek a rezo­nancia-rendszerben koncentrált elektro­mágneses rezgéseknek energiája igen te­kintélyes értékig, mégpedig a rezonancia- 40 értékig emelkedhetik, amely utóbbinak nagysága csak a rendszer veszteségi lehe­tőségeitől függ. A rezonanciaelvet hangolási célokra már felhasználták, azonban nem alkal- 45 mázták kvázioptikai vagy kisebb frekven­ciájú elektromágneses rezgések energia­koncentrálására. így gerjesztettek olyan kvázistacionér-rendszereket, amelyek egyes kapacitások és önindukciók kombináció- 50 jából álltak; használtak továbbá elosztott kapacitású és induktivitású rendszereket, pl. párhuzamos huzalpárokat (Leeher-féle huzalvezeték) vagy koncentrikus csőel­rendezéseket is. Az ilyen elosztott kapaci- 55 tású és induktivitású rendszerekben mind az alaprezgéseknek, mind a felsőrezgések­nek megfelelő állóhullámok gerjeszthe­tek. Ismeretes, hogy az ilyen elosztott kapa- 6 q oitású és induktivitású rendszereknek sok rezonanciahelyük vagy felsőrezgésük van, akusztikai rezgőrendszer felhangjai­hoz hasonlóan. E rezonanciarezgések a rendszer felépítésétől és határolásától 55 függnek. Minden határféltételnek megfele­lően van egy rezonanciafrekvencia, az ú. n. alapfrekvencia, amely a legkisebb és vannak nagyobb frekvenciák, az ú. n. felsőfrekvenciák. (Az analóg akusztikai 7 q rendszerekben a felsőfrekvenciákat sok­szor „harmonikusoknak" is nevezik). Pár­huzamos huzalokból ós koncentrikus csö­vekből álló rendszereket mind felsőrezgé­sekre, mind alaprezgésekre már gerjesztet- 75 tek. Ha egy rendszert elektromágneses rez­gésekre gerjesztünk, akkor környezetében

Next

/
Thumbnails
Contents