114313. lajstromszámú szabadalom • Visszacsatolt erősítő kapcsolás főleg távolbalátási berendezésekhez

MAGYAR KIRÍLY1 SZABADALMI BIRÓSÍÖ SZABADALMI LEIRAS 114313. SZÁM. VH/J. OSZTÁLY. — K. 12828. ALAPSZÁM. Visszacsatolt erősítő kapcsolás főleg távolbalátási berendezésekhez. Dr. Giiiither Krawinkel mérnök Berlin-Lichterfelde-Ost. A bejelentés napja 1934. évi december hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi december hó 16-ika. A pl. valamely hordozó hullámok távol­balátási impulzusokkal Való modulálásá­nál fellépő széles frekvenciasávok nagy­frekvenciájú erősítésénél gyakran a kö-5 vetkező nehézség adódik: az erősítőnek bi­zonyos f r e k ve nciahatárig egyáltalán nem vagy csak kis mértékben kell erősíteni, vi­szont e frejkveneiatoatár fölött szóles frek­venciasávon egyenletes, nagyfokú erősí-10 tésnek kell létrejönni. Olyan erősítőknél, amelyeknek csak keskeny nagyfrekven­ciájú sávokat kell erősíteni, ismert módon sá vszű>rő-be ren cJ ezóseket alkalmaznak. A távolbalátási technikában azonban több 15 100.000 Hz (Herz) szélességnek megfelelő sávszűrőkre volna szükség, amelyek bo­nyolultak és igen könnyem fáziseltorzulá­solkat okoznak a megerősítendő frekven­ciasávon. 20 A találmány értelmében a széles frek­venciasávok pl. nagyfrekvenciájú erősíté­sének problémáját mármost úgy oldjuk meg, hogy az er ősi tő el ren d ezésben oly an visszacsatolást alkalmazunk, amely egy 25 bizonyos, megerősítendő frekven e ia terüle­ten pozitív, a frekvenciaterület többi ré­szén pedig negatív hatású, mégpedig cél­szerűen a visszacsatolás meghatározott frekvenciaiul tár alatt negatív, a frekven-30 ciahatár felett pedig pozitív hatású. A rajzon a találmány példaképeni meg­oldási alakjai láthatók. Az 1. ábra a ta­lálmány alapelvei szerint készült kapcso­lás, melynél a megerősítendő feszültség az 35 (a—b) szorítókon lép be, amelyek a (Wl, W2, W3, W4) ellenállásokból, továbbá a (KI, K2) sűrítőikbó'I álló híd sarokpontjai. A híd két további sarokpontjához vannak az (RÍ) és (R2) csövek rácsai kapcsolva. Az (Rl) csőhöz pl. kapacitásos ellenállás 40 kapcsolással az (R2) cső csatlakozik. Az (R2) és (R.3) csövek a (c, d) kontaktusok­hoz tartozó, közös (Wa) kivezető ellen­állásra hatnak, amelyről a (K3) isűrítőn át az (a) bevezető szorítóra visszacsatolás 45 történik. Látható mármost, hogy bizonyos frekvenciahatár alatt, amely a (Wl—W4) ellenállásokiból, a (KI) ós (K2) sűrítőkből és az (Rl—R2) csövek, valamint az (R3) cső erősítési fókáiból adódik, a (Wa) ellen- 50 álláson lévő megerősített feszültség az (R3) csőtől függ, e frelkveneiahatár felett pedig a fölső (Rl—R2) erősítőszakasztól függő feszültség érvényesül a (Wa) ellen­álláson. Minthogy pedig az, (Rl) és (R3) 55 csöveket gyakorlatilag egyenlői fázissal gerjesztjük és minthogy másrészt az, (R3) eső csak egyszeri fázis-megfordításit léte­sít, az egymás után kapcsolt (Rl, R2) csö­vek pedig a megerősítendő1 feszültség fá- 60 zisát kétszer fordítják meg, ezért a (Wa) ellenálláson a megerősítendő feszültség fázisa a kapcsolás adataival meghatározott frekvenciahatáron megfordul. E frekven­ciahatár alatt a (Wa) ellenálláson az, (R3) 65 esőtől függően a megerősített feszültség az (a) szorítón lévő belópőíeszültséghez képest ellenfázisú lesz. E frekvenciahatár fölött a (Wa)-n lévő feszültség az, (Rl, R2) csövektől függően az (a) szorítón lévő be- 70 lépő feszültséggel egyező fázisú. A (K3) sűrítőn át történő visszacsatolás tehát az elrendezés frekvenciahatáráig negatív, e frekvencia-határ felett pedig pozitív ha­tású. Az erősítő tehát a megállapított 75 frekvencia^határ alatt lévő valamennyi

Next

/
Thumbnails
Contents