114303. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés időszakos üzemű feszültség állandósítók energiaveszteségének csökkentésére

MAGYAR KIRÁLYI WaQm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114303. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. — Gr. 7937. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés időszakos üzemű feszültségállandósítók energiaveszteségének osökkentésére. Ganz és Társa villamossági, gép-, wagrgron- és hajóg-yár részvénytársaság budapesti cég". A bejelentés napja 1935. évi jnnius hó 8-ika. A feszültség hirtelen (egy periódus nagyságrendjébe eső időn belül végbe­menő) változásait kiegyenlítő, mozgó al­katrészeket általában nem tartalmazó íe-B szültségállandósító szerkezeiteknek (nagy­érzékenységű villamos és mágneses kö­rök, vagy villamos szelepek, rácsvezér­lésű elektroncsövek, thyratron, ködfény­lámpa, sitb.) különösen kisebb teljesítmé-10 nyek esetén igen nagy üreejáirási áramaik és vagy energiaveszteségeik vannak, továbbá a villamos szelepek (lámpák) élet­tartama aránylag rövid, ezért e készülékek gazdaságos alkalmazását lehetetlenné te-15 szik, illetve megnehezítik. E hátrány a találmány szerinti eljárás­sal olyképen küszöbölhető ki, hogy a fe­szültségállandósító üresjárásnál is ener­giát fogyasztó áramköreinek kapcsolását 20 olyan segédszerkezettel létesítjük, amely a terhelési időszak végén, pl. az utolsó fogyasztási egység (pl. lámpa vagy lám­. pacsoport) kikapcsolása után, a fesziültsóg­állandósító energiát fogyasztó áram-25 köreit önműködően kikapcsolja vagy át­kapcsolja, viszont a terhelési periódus ele jén pl. az első fogyasztási egység bekap csolása után a feszültségállandösítót visz­szakapcsolja és így újból üzemképes álla-30 pótba helyezi. Ily segédszerkezet lehet pl. egy Ferra­ris-tárcsás watt- vagy áramrelé, amely úgy van szerkesztve, hogy a tárcsa forgási iránya üresjárásnál és a legkisebb fo 35 gyasztó egység üzeménél (amikor a fe­szültségállandósítónak már üzemibe kell kerülnie) ellentétes. Ez esetben a két ellen­tétes irányú mozgás a relén alkalmazott érintkezőkkel a feszültségállandósító kap­csolandó áramköreinek ki- és beiktatására 40 használható fel. Watt- illetve áramrelén kívül alkalmaz­hatók még a terhelési időszak elején be­kapcsoló és végén kikapcsoló egyéb ön­működő szerkezetek, pl. megfelelő időre 45 beálított kapcsolóórák vagy a sötétség beáltával működésbe jövő fotocellás relék, stb. Ezek szerint tehát a segédszerkezet mű­ködtetése szempontjából két főeset külön- 50 böztethető meg, és pedig a segédszerkezet működése vagy közvetlenül a fogyasztó áramkör terhelésétől tehető függővé (watt- vagy áramrelé® segédszerkezet), vagy pedig a működést oly külső folyamat 55 vagy történés (órajárás, a világítási idő­szak beállta) szabályozhatja, mely a ter­helési időszak kezdetén és végén (előre való beállítás, illetve okozati összefüggés folytán) időszakosan visszatér, a terhelés- 60 tői magától azonban független. Az utóbbi eset nem az egyes fogyasztók tényleges fogyasztásához, hanem egy át­lagos fogyasztási időtartamhoz* pl. egy nagyobb hálózat terhelési viszonyaihoz 65 igazodik. Erre való tekintettel a segéd­szerkezet működtetése központilag is, pl. a központból önműködőlég leadott külön (pl. nagy periódusszámú) impulzussal is történhetik. 70

Next

/
Thumbnails
Contents