114293. lajstromszámú szabadalom • Összerakható szobaberendezés

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114293. SZÁM. VIII/C. OSZTÁLY. — U. 966. ALAPSZÁM. Összerakható szobaberendezés. Unterreiner Győző kereskedő Budapest. A bejelentés napja 1935. évi szeptember hó 24-ike. A találmány szobaberendezés, mely szállítás vagy raktározás céljából oly kis helyre rakható össze, melynek külső mére­tei a berendezés legnagyobb darabja, 5 rendszerint az ágy külső méreteinek nagy­ságrendjében van. Az öszerakott szobabe­rendezés ládaalakú és az egyes bútor­darabok alakítása és méretezése olyan, hogy a bútorok egy része az összerakott 10 bútor külső határolását adja, míg a többi bútordarab a határolást alkotó bútor­darabba vagy bútordarabokba és egy­másba van skatulyázva . A találmány szerinti szobaberendezés 15 bármilyen anyagú és méretű lehet, így kü­lönösen szobaberendezés játék is, melynek egészen kis méreteket adhatunk. A mellékelt rajz példaképeni foganatosí­tási alakként háló- és lakószobaberende-20 zést szemléltet. Az 1. ábrán a szétszedett szobaberende­zés látható. Ennek részei az -<1) ágy, a (2) polcos szekrény, a i(3) heverő a (4) fejtám­lával, egy nagyobb és egy kisebb (5, 6) 25 asztal, két (7, 8) szék és a (9) ülőke. A 2. ábra a ládaalakúra összerakott szobaberendezést tünteti fel. Az összeállí­tás következőképen történik: A ládaalakiban összerakandó szobaberen-30 dezés két végét az (1) ágy fej- és lábrésze határolja. Az ágy (10) deszkájára megfor­dított helyzetiben^, a 3. ábrán ebben a hely­zetben külön megrajzolt (3) heverőt borít­juk. Ugyancsak a (10) ágydeszkára he-85 lyezzük a (4) fejpárnát is, mire a 4. ábrán látható helyzetet kapjuk. Most rátesszük a (2) polcos szekrényt (5. ábra), melynek (11, 12) üregébe egymásba skatulyázottan a (7, 8) székeket, valamint a (9) ülőkét he­lyezzük i(6. ábra). Most még az így össze- 40 rakott bútorokra az (5) és (6) asztalokat borítjuk (7. ábra), úgyhogy ezzel a 2. áb­rán szemléltetett, összerakott helyzetet megkapjuk. A szétszedés az ellenkező sorrendben 45 történik. Először az (5, 6) asztalokat, az­után a (7, 8) székeket és a (9) ülőkét emel­jük ki, mire a (2) pölcos szekrény felsza­badul. Ennek eltávolítása után a (3) heve­rőt kiemeljük, megfordítjuk és a (4) fej- 50 támlát rátesszük. Mint utolsó darab, az (1) ágy marad szabadon. Mint látható, a szobaberendezés össze­rakása és szétszedése igen egyszerű. Az összerakott bútor, minthogy minden darab 55 egy vagy több másik bútordarabon, illető­leg bútordarabban vezetődik, kapcsoló­vagy összekötőelemek /(szegek, csavarok, hevederek) nélkül is teljesen szilárdan tart, úgyhogy sem az összeállításhoz, sem 60 a szétszedéshez szerszám nem szükséges. A szobaberendezés a találmány keretén belül más, mint a fenti példaképeni meg­oldás kapcsán ismertetett bútordarabok­ból is állhat. 65 Szabadalmi igények. 1. Összerakható szobaberendezés (haszná­lati bútor vagy gyermekjáték) azzal jellemezve, hogy az egyes bútordarabok úgy vannak alakítva és méretezve, 70 hogy azoknak egy része a ládaalakú idommá összerakott szobaberendezés külső határolását adja, míg a többi

Next

/
Thumbnails
Contents