114289. lajstromszámú szabadalom • Hőhatásra önműködően záró szelep

Megjelent 1936. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114389. SZÁM. XVIII/b. (XXI/d.) OSZTÁLY. — 8. 10673. ALAPSZÁM. Hőhatásra önműködően záró szelep. Szilvay Kornél tűzoltó főtiszt, Budapesten. A bejelentés napja 1935. évi október hó 11-ike. Tűzveszélyes folyadékok tartályból való lecsapolásánál, vagy robbanómotorok üze­ménél fennáll az a veszély, hogy a kiömlő tűzveszélyes folyadék a kiömlés helyén 5 (motoroknál a porlasztóban) valamilyen okból kifolyólag meggyullad, miáltal a tűzfészekhez közelálló csapot vagy szelepeit elzárni lehetetlen, a tartály egész tartalma tehát a tűzfészekbe folyhat, ami kiszárnít-10 hatatlan következményeket vonhat maga után. A veszélyes tűz, vagy robbanás lehető­ségét csökkenti, de nem zárja ki az olyan szerkezeti elrendezés, melynél a lecsapoló 15 csővezetékbe (pl. a porlasztóhoz csatlakozó csővezetékbe) távol a kiömlő nyílástól (porlasztótól) van az elzárócsap beszerelve, amennyiben egyrészt a kiömlő nyílásnál váratlanul keletkező tűz a legtöbbször pá-20 nikot idéz elő, úgy hogy a csapot egyálta­lán nem vagy csak elkésve zárják el, más­részt ilyen szerkezeti elrendezésnél a csap és a cső vég (porlasztó) közötti csővezeték­ben tekintélyes mennyiségű folyadék lehet 25 jelen, mely a csap azonnali elzárása eseté­ben ie a tűzfészekbe folyik s ezáltal a ve­szélyt növeli. Ismeretesek olyan biztonsági elzáró szer­kezetek, melyeknél egy rugóval vagy súly-30 lyal terhelt szelep (csap) szára könnyen olvadó fémötvözettel, pl. Woodfémmel van nyitott helyzetben rögzítve s amely elzáró szerv közvetlen a kiömlő nyílás (porlasztó) elé van a csővezetékbe építve. Ha a, ki-85 öimlő tűzveszélyes folyadék meggyullad, a hőhatásra kiolvadó femötvözet rögzítő ha­tása megszűnik s a szelep a kiömlő nyílást önműködően elzárja. Ezen elzáró (szerkeze­tek közös hibája azonban egyrészt az, hogy a könnyen olvadó fémötvözet a jó hővezető 40 és rendesen tekintélyes keresztszelvényű szelepházra támaszkodik, mely ház még a benne áramló folyadékkal is hűtve van, úgy hogy a tűz meleghatása a hőelvezetés folytán csak jelentékeny késéssel ömleszti 45 meg a rögzítő ötvözetet, mely körülmény az elzáró szerv gyors működését kizárja; másrészt hátránya általában ezen önmű­ködő szelepeknek azon szerkezeti elrende­zés is, hogy az olvadó szerv megömlése 50 után annak helyén a szelepházon egy újabb nyílás keletkezik, amelyen át a sze­lep és a kiömlő nyílás közötti vezetékrész­ben és a szelepházban lévő folyadék kiöm­lik és újabb tűzfészket okoz. D© hátránya 55 végül ezen szerkezeteknek azon körülmény is, hogy a kézi elzárócsap és a biztonsági szelep közötti vezetékrészben (a közös ház­ban) a csap elzárása után folyadék marad hátra, minek folytán egyrészt párolgás, 60 mobil tartályoknál podig rázkódás folytán veszteség áll elő, másrészt ennek következ­téiben a tűzveszély lehetősége is fennáll. A szóbanlévő találmány a fent leírt hát­rányokat szünteti meg a következő szerke- 65 zeti elvek alapján: a könnyen olvadó féímötvözet rögzítési helye a szelepház tömegétől távolabb és rossz hővezető összeköttetéssel (kis ke­resztszelvény, rossz hővezető anyag) van 79 megválasztva, miáltal az ötvözet kisebb környező hőhatásra már megömlik; a biztonsági szélen olyan kivitelű, hogy a tartály és a kiömlőnyílás közötti veze-

Next

/
Thumbnails
Contents