114278. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés különböző amplitudójú, illetve rezgésszámú villamos rezgések szétválasztására

MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114378. SZÁM. Vll/j. OSZTÁLY. — P. 8433. ALAPSZÁM. Kapcsolási elrendezés különböző amplitúdójú, illetve rezgésszámú villamos rezgések szétválasztására. Pulvári Károly oki. gépészmérnök, Budapest. A bejelentés napja 1935. évi március hó 28-ika. A találmány kapcsolási elrendezés kü­lönböző amplitúdójú és rezgésszámú villa­mos rezgések szétválasztására, nevezete­sen modulált váltakozó áramok, különö-5 sen beszédáramok zavarmentes vételére, mely vételnél a légköri befolyások, vagy egyéb tényezők okozta zavaró feszültségek hatásukat a vevőben nem érvényesítik. A zavaró hatások kiküszöbölése végett 10 alkalmaztak olyan kapcsolásokat, amelyek az erősítendő áram intenzitását, illetőleg feszültségét korlátozzák. Ismeretesek oly kapcsolások is, amelyeknél a váltakozó áramú körrel, p. o. a beszédfrekvenciát 15 átvivő transzformátorral párhuzamosan ködfénylámpát kapcsoltak, mely megha­tározott nagyságú feszültség hatása alatt működésbe lép és ezzel a védett körben a feszültség további növekedését megg'á-20 tolja. E kapcsolások egyik hátránya, hogy egy bizonyos előre meghatározott nagy­ságú feds&ltségnél lépnek működésbe, úgy-Kogy az olyan zavarokat, amelyek p. o. halk zene vagy beszéd áramainak vétele 25 közben jelentkeznek, vagy egyáltalán nem, vagy csak részben nyomják el, asze­rint, hogy azok amplitúdója, amely a vé­teli amplitúdó sokszorosa lehet, kisebb vagy nagyobb, mint az az előre meghatá-30 rozott feszültség, amelyre a védőberende­zést beállítottuk. Vétel alatt a leírásban nemcsak a rádiókészülékekben történő vé­telt, hanem a legtágabb értelemben vett vételt értjük, azt a folyamatot, amelynél 35 rezgéseket felvevő bemeneti kört alkalmaz­nak, mimellett a beérkező rezgések zavaró rezgéseket is tartalmazhatnak. Vételi amplitúdó, illetőleg vételi rezgés alatt a venni szándékolt rezgéseket, tehát p. o. zene- vagy beszédáramok vétele esetén a 40 zavaró rezgésektől megszabadított rez­géseket, vagy képátvitelnél a synchroni­záló impulzusok vételekor a képpontokról megszabadított rezgéseket értjük. A zavaró rezgések frekvenciája és am- 45 tudója általában lényegesen nagyobb, mint az olyan ideális feszültség frekven­ciája és amplitúdója, amely grafikus áb­rázolásban a vételi rezgések (modulált váltakozóáramok, beszédáramok stb.) gör- 50 béinek burkoló görbéjét alkotja. Ebből a felismerésből kiindulva, a találmány ér­telmében a beérkező villamos rezgéseket a feszültséget korlátozó oly kapcsolási el­rendezésbe vezetjük, amely minden olyan 55 feszültséget (amplitúdót) levág, mely na­gyobb, mint a fent körülírt burkológörbe pillanatnyi feszültségértéke, A találmány könnyebb megértése vé­gett az 1. ábrában a fent körülírt meg- 60 oldást diagrammban tüntettük fel. A 2•—5. ábrák a találmány szerinti kapcsolási el­rendezés néhány kiviteli alakját példa­ként mutatják. Ha zavaró frekvenciákat tartalmazó 65 beszéd- vagy zeneáramokat p. o. oscilló­gráffal regisztrálunk, akkor az 1. ábrában feltüntetett (e) görbét kapjuk, amelyen az (s) zavaró feszültségek világosan felismer­hetők. A találmány szerinti kapcsolási el- 70 rendezés célja, hogy a vételnél ezeket a zavaró feszültségeket kiiktassuk és lé­nyege az, hogy a vevőben olyan egyenirá­nyított segédfeszültséget létesítünk, mely-

Next

/
Thumbnails
Contents