114230. lajstromszámú szabadalom • Készülék sonka, kolbászfélék és hasonló szeletelésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114330. szám. Xl/f. 0SZTÁL1. J. 3600. ALAPSZÁM. Készülék sonka, kolbászfélék és hasonlók szeletelésére. Joksch Rudolf igazgató, tanácsos Wien. A bejelentés napja 1935. évi julias hó 10-ike. A találmány készülék sonka, kolbász­félék és hasonlók szeletelésére, amelynél a kést kézzel vezetjük sinek mentén a sze­letelendő árun keresztül. A készülék lé-5 nyege abban van, hogy a kés ütközőnek nyomódva a szeletelendő árunak a vágási síkba kézzel történő előrelolá&át hatá­rolja, mimellett az áru előretolása után helyzetében megmarad, míg a kést a ve-10 zelősmek meghatározta vágási síkban ismét új vágóhelyzetbe hozzuk. A rajzon a találmány példaképem ki­viteli alakja látható, még pedig az 1. ábrán elölnézetben, a lő 2. ábrán pedig oldalnézetben. A (2) lábakon álló (1) alaplemezbe (3) cs (4) smtartók vannak csavarva, ame­lyek közül az egyik (vagy mindkettő) (5) nyugasszal és (6) ütközővel felszerelt. A 20 (3, 4) sínlartók a (8, 9, 10, 11,, 12) és (13) vezetősínek (7) tengelyét hordják, m el vek közül a (8) és (9, 10) és (11, 12) és (13) vezetősínek a (15) kés számára egy-egy (11) vezetőrést alkotnak. Avégből, hogy 25 meggátoljuk a (15) késpengének a szele­telésre felillesztésnél és szeletelés közben való elhajlását, — amit a kés fogantyújá­nak a vágási síkhoz képest való hibás tar­tása is előidézhet, — a vágókészülék egyik 30 oldalán két vagy több (8, 9, 10, 11) vezető­sínt rendezünk el. A (7) tengelyen forgat­hatóan ágyazott és a (16) keresztdarab segítségével egymással szilárdan összekö­tött (8, 9, 10.' 11, 12, 13) vezetősíneknek g5 mozgási pályáját az (5) nyugasz és a (6) ütköző határolja. A (8, 9, 10, 11, 12, 13) vezetősíneket például önsúlyuk nyomja az (5) nyugaszra és azokat a vágás elvégezté­vel a (15) kés segítségével az (5) nyugasz­ról leemeljük és a (6) ütközőhöz nyomjuk, 40 hogy a (17) vágódeszkán fekvő szelete­lendő (18) árunak az clőretolást határoló (15) késig való előretolása uLán a (15) késtől ismét menesztve az (5) nyugaszon levő nyu­galmi helyzetükbe hozassanak vissza. A raj- 45 zon feltüntetett kiviteli alaknál a (15) kést a (8, 9, 10, 11, 12, 13) vezetősínekkel a (6) ütközőkhöz hozzuk; a síneknek és a késnek ez a helyzete a rajzon (15a)-nál pont­vonal kázottan van rajzolva. A találmány 50 szerinti készülék azonban — bár kevésbé előnvösen — akként egyszerűsíthető, hogy a (8, 10) vagy a (8, 10) és (12) vezetiő­sínek az (1) alaplem ezzel szorosan össze­kötöttek, mimellett a vágás elvégezte után 55 a késpenge a vezetősínt elhagyja és azt egymagában vagy a szeletelendő (18) áru­val együtt a (6) ütközőhöz hozzuk avég­ből, hogy az árunak a vágási síkba való előrctolását elhatárolja; az áru, eltolása 60 után, helyzetében megmarad, míg a (15) késpengét egymagában a (8, 10) vezető­sínek meghatározta vágási síkban új vá­gási helyzetbe hozzuk. A (8, 10) vagy (8, 10) és (12) vezetősínek szélei meghatá- 65 rozta vágási sík és a (6) ütköző közötti távolság változtatásával az ütközőként mű­ködő (19) állítócsavar segítségével a sze­letek kívánt vastagsága beállítható. Avég­ből, hogy a (15) késpengének a (18)áru 70 hozzászorítása alkalmával való kihajlását meggátoljuk, a (22) vágófelület alatt a (15) késpenge számára (20) támaszt ren­dezünk el, mely elrendezés a levágott sze­letek egyenlő vastagságát biztosítja. A (17) 75 vágódeszka végét, alsó oldalán, célszerűen

Next

/
Thumbnails
Contents