114190. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható fogorvosi szájkanál

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114190. SZÁM. VTI/e. OSZTÁLY. — K. 12836. ALAPSZÁM. Szabályozható fogorvosi szájkanál. Dr. vitéz Köteles József fogorvos Nyíregyháza. A bejelentés napja 1934. évi december hó 28-ika. A fogorvosok különböző szélességű és hosszúságú szájkanalaikkal vesznek le­nyomatot a paciensek fogsoráról, tehát a rendelőjükben tartandó sok szájkanál kö­zül kell kiválasztani a megfelelőt vagy ennek hiányában újat kell csináltatni Ezt kiküszöböli a találmány szerinti száj­kanál. Az eddigi ilyen irányú kísérletek nem váltották valóra a hozzájuk fűzött reményeket, részben meg nem felelő vol­tuk, részben komplikált,ságuk miatt, úgy hogy nemcsak nincsenek elterjedve, de még mutatóba sem lehet találni. Ismere­tes már 1933 óta, olyan szabályozható száj­kanál, mely alátétlemezekkel, vezeték, csukló és karok segélyével oldja meg a kérdést. Forgalomba azonban nem jött, valószínűleg azért, mert komplikált s a gipsz beragadása folytán működő képes­sége kétséges. A rajz a találmánybeli szájíklanalat tün­teti fel: 1. ábráján a felsőszájkanál látható fe­lülnézetben, 2. ábráján az 1. ábra A-B szerinti met­szete, 3. ábráján a felsőszájkanál oldalné­zete, a 4. ábra alulnézetben mutatja a felső­szájkanalat, az 5. ábra a 4. ábra C-D szerinti metszete, a 6. ábra felülnézetben tünteti fel az alsó­szájkanalat, a 7. ábra a 6. ábra E-F szerinti metszete, a 8. ábra az alsószájkanál oldalnézete, a 9. ábra az alsószájkanál alulnézete, a 10. ábra a 9. ábra G-H szerinti metszete. A felsőszájkanál két (c, d) kanálfélből, két (b) hosszabbító toldalékból és (a) csa­varokból áll. Az alsószájkanál hasonló­képen két (é, f) kanálfélből, két (b) hosz­szabbító toldalékból és (a) csavarokból áll. A bal kanálfélhez három darab, csa­varfejekkel ellátott csapszeg van for­rasztva, amelyek közül kettő & kanál­közép szélén, egy pedig a fogsornak meg­felelő vályú túlsó részén van. A jobb ka­nálfél közepének szélén két harántirányú (g) kivágás van a bal kanálfél csapszegei­nek befogadására. Ezen kanálfél végére is egy csapszeg van erősítve a hosszab­bító toldalék számára. A kanál meghosz­szabbítására való toldalék a kanál vég­részének domborulatával megegyezik s közepén egy hosszirányú (g) kivágás van a csapszeg vezetésére. A jobb kanálfélhez fogantyú van erősítve. Az alsó szájkaná­lon a fogsornak megfelelően nincsen száj­padlási rész, de részeinek száma s műkö­dése teljesen megegyezik a felsőével. A két kanálfelet úgy kell összeillesz­teni, hogy a bal kanálfél csapszegei a jöbb kanálfél kivágásaiba essenek, amikor is a csavarokkal a két kanálfél egymáshoz rögzíthető. A csavarok meglazításával a két kanálfél széthúzható s így szélessége a szükséghez képest változtatható. A két kanálfej egymást fedő középrészeinek domborulatai úgy vannak kiképezve, hogy egymásba elcsúszhatnak, illetve egy­másba elfordíthatók s ezzel a kanálív

Next

/
Thumbnails
Contents