114179. lajstromszámú szabadalom • Gázszelepszabályozó és fékezőberendezés erőjárművek exploziós vagy égési motoraihoz

MA6 FAR KIRÁLYI #gaS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114179. SZÁM. XX/a/2. OSZTÁLY. — AT. 3028. ALAPSZÁM. Gázszelepszabályozó és fékezőberendezés erőjárművek exploziós vagy égési motoraihoz. Nasser Dezső kereskedő Újpest. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 19-ike. Exploziós vagy égési motoroknál, külö­nösen erőjárműveknél a kar bur átoir sze le p vezérlésére ia jármű vezetője a szelep emeltyűszerikezetével összekötött, rugóval felfelé szorított taposón állandóan tartja a lábát, hogy a változó terhelésekhez ké­pest, a motor hengerének kisebb vagy na­gyobb gáztöltést adhasson. Ha a vezető lábát az úgynevezett gáztaposóról leemeli, a taposó kiinduló véghelyzetébe tér vissza és akkor a henger gáztöltése oly csekély, hogy a motor csiak terhelés (nélkül fut szabadon. E t a pasószerkezetriók hátránya, hogy azt a vezetőnek; a terhelésekhez ké­pest, menet közben állandóan kell megfe­lelően mozgatnia, ami a lábát gyorsan ki­fárasztja. A láb a zöjkikenéseiket és rázkód­tatásokat a szelepre viszi át, miáltal a motariheiniger töltése szabálytalan1 . További hátránya, hogy ha a vezető akadály előtt hirtelen fékezni akar ós lélekjelenlétét veszítve, a féfktaposó működtetésére a gáz­taposóról lábait le nem emeli, akkor féke­zés helyett, nagyobb hengertöltést ad és a motor sebességét növeli, úgyhogy az összeütközés elkerülhetetlenné válik. Eh­hez még hozzájárul, hogy az előrebillenő test, tehetetlenségéinél fogva, nagyobb nyomást gyaikorol a taposóra és lábával a szelepet teljesen megnyitja. A találmány célja e hátrányokat meg­szüntetni és Ienyegében abban áll, hogy a gázszelepet nyitó emel t y űsz erike ze t tapo­só ja helyett, lábbal bizonyos határok; kö­zött, oldalt elforgatható, előnyösem túlmé­retezett cipőtalpalakú saru van elrendezve, melynek alsó felületére erősített merőle­ges forgáscsapja alátétben, pl. a lábdesz­kában van vezetve. E csap a karburátor gázszelepével emeltyűszerikezet közvetíté­sével, ismert módon, van összekötve. A sarut záró véghelyzetében, melynél a mo­tor terhelés nélkül, szabadon futhat, rugó tartja és ha a megfelelőani vezetett sarut a rugóhatás elleniében többé-kevésbé ol­dalt elforgatjuk, a szelep többé-kevésbé nyitódik. A találmány egyik kiviteli alakja, hogy a cipőtalpalakú saru szélei köröskörül, vagy részben felfelé vannak peremezve, vagy hajlítva, mely perem a saruiba he­lyezett lábnak ellentámasznak szolgál. A perem egyszersmind a lábnak oldalt való lecsúszását gátolja. A találmány további kiviteli alakja, hogy a szélperemen kívül, a saru belső felületében) kisebb, pl. női lábnak beillesz­tésére való, felfelé irányított, szintén el­lentámtasznak való, megfelelő nyúlványok vannak, melyekiniek magassága azonban kisebb (pl. 5 mm), mint a szélperem ma­gassága (pl. 10 mm), úgyhogy nagyobb, pl. férfi lábat a külső perem, kisebb, pl. női lábat az alacsonyabb belső nyúlvá­nyok veszik körül. A találmány további kiviteli alakja, hogy a rugóval felfelé szorított féktaposó nem a gázszabályozó saru mellett van, ha­nem a saru vezetésére való ívelt ívdarab magasságában a saru záró véghelyzete alatt foglal helyet. Ennél a kivitelnél a saru nemcsak oldalt, hanem záró véghely­zetéiben csukló körül lefelé taposható és ekkor alsó felületére erősített dudorral vagy csappal a féktaposót lefelé nyomja, ' úgy hogy nemcsak a gázszelep záródik,

Next

/
Thumbnails
Contents