114154. lajstromszámú szabadalom • Eljárás könnyű szénhidrogéneknek és naftalinoknak egyidejű kimosására gázokból

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG '^ti^ái SZABADALMI LEIRAS 114154. SZÁM. IV/h/1. (Il/e.) OSZTÁLY. — M. 10439. ALAPSZÁM. Eljárás könnyű szénhidrogéneknek és naftalinnak egyidejű kimosására gázokból. Naamlooze Veimootschap Machinerieé-en Apparaten Falbrieken cégr Utrecht. A bejelentés napja 1935. évi március hó 6-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi juuius hó 22-ike. Könnyű szénhidrogének kőszéngázból vagy hasonlókból mosóolajjal tudvalevő­leg igein messzemenően, az össztartalom 90—95%-áig, kimoshatok. A gázban egy­úttal jelenlévő naf talin ból ellenben — kü­lönösen, ha a mosóolaj bizonyos ideig már használatban volt — csak aránylag csekély mennyiség mosható ki. Ez okból a nafta­lin eltávolítására rendszerint külön naf­talinmosókat tartanak üzemben, melyek­ben a kimosást naftalinban szegény, de benzollal telített mosóolajjal végzik. Esze­rint tehát e két alkotórésznek a gázból való eltávolítására két külön mosóberende­zés szükséges, melyek az üzemet nemcsak körülményessé, hanem költségesebbé is teszik. A találmány szerinti eljárás célja a könnyű szénhidrogének (pl. benzol) kimo­sásának a naftalinnal együtt, egyetlen mosóműveletben való megvalósítása. Evégből a gázt erősen lehűtött mosóolaj­jal mossuk, miközben az a benzolt és a naftalint egyidejűleg felveszi. A benzolt a mosóolajl.ól a szokásos mó­don hevítéssel és elgőzölögtetéssel hajtjuk ki. A naftalint a lepárló (kihajtó) beren­dezésből kifolyó mosóolajból erős, azaz alacsony hőfokra való hűtéssel távolítjuk el. A lepárlóberendezésből kifolyó naifta­lintartalmú mosóolajat 0° alatti hőmérsék­letre, célszerűen kb. —4°-ra> hűtjük és kristályleválasztón vezetjük át. Ezáltal a naftalinnal együtt a mosófolyadékban levő nedvességet is jégkristályok alakjában messzemenően eltávolítjuk. Az ilymódon benzoltól, naf talin tói és nedvességtől mentesített mosófolyadékot azután, eset­leg 0 és 10° közötti hőmérsékletre való mégegyszcri hűtés mellett, újból a mosó­tornyokra vezetjük. Ilymódon tehát három, a gáz tisztítása szempontjából fontos műveletet egyetlen munkamenetben egyesítünk, amennyiben mind a könnyű szénhidrogéneket, mind a naftalint és a nedvességet a gáz további felhasználására kielégítő mértékben eltá­volítjuk. Az eljárás gazdaságos voltát még különösen fokozza az, hogy a hideg mosó­olaj benzolszénhidrogénekben való na­gyobbmérvű dúsítást tesz lehetővé, ami Ja lepárlásnál (kihajtásnál) felmerülő hevítési költségek tetemes csökkentésével jár. A rajz vázlatosan a találmány szerinti eljárás foganatosítására való berendezést mutat. Az (1) toronyban a gázt a mosó­olajjal ismert módon mossuk. A (2) tar­tányba lefolyó terhelt inosóolajat a (3) szivattyúval a lepárolóberendezésbe szál­lítjuk. Itt az olajat mindenekelőtt a (4) hőkicserélőben előmelegítjük, azután az (5) csőkemencében felhevítjük; a (6) el­gőzölögtetőbein a kihajtott benzolgőzök a mosóolajból kiválnak. A mosóolaj a (4) hőkicserélőn keresztül visszafolyik, azt a (7) hűtőben lehűtjük és a (8) tartányban összegyűjtjük. Innen a még naf talin tár­tál mű mosóolajat a (9) szivattyúval az alacsouyfo'kra hűtött (10) hűtőbe szállít­juk. E hűtőt ismert hűtőanyagokkal tart­hatjuk üzemben. A lehűtött mosóolajat a (10) hűtőből a (11) kristályosítóba vezet­jük, ahol a kristályosodás végbemegy. A

Next

/
Thumbnails
Contents