114149. lajstromszámú szabadalom • Eljárás faedények (hordók) előállítására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 114149. SZÁM. XX/f. OSZTÁLY. — F. 7498. ALAPSZÁM. Eljárás faedények (hordók) eló'állítására. Foríina S. A. Compag-nie Fiiianciére d'Exploitations Forestiéres et d'Impregiiation des Bois anversi cég", mint Homey Gerhard Rh. m. kölni lakos jog-utódja. A bejelentés napja 1935. évi augusztus hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi október hó 4-ike. Az utóbbi időben az a törekvés, hogy a régóta szokásos módon, ú. n. dongákból előállított hordókat keresztbe enyvezett lemezekből készült hordókkal helyettesít­sék. Ez a törekvés azonban eddig nem járt teljes eredménnyel, mert az előállítási költségek e lemezek nagy árára való tekin­tettel túlnagyok voltak. A szükséges pré­sek és mellékberendezések is hozzájárul­nak a nagy előállítási költségekhez. Ujabb javaslat szerint, amely ez irány­ban bizonyos könnyítéseket hozott, a saj­tók helyett egyszerű feszítőszerszámot használnak, melynek segítségével az edé­nyek törzsrészeit teljes görbültségre hoz­zák és azon mindaddig megtartják, amíg az egymáson fekvő lemezek összeenyve­zése befejeződött. A találmány szerint e feszítőkészülék használatánál a keresztbe enyvezett leme­zek alkalmazását úgy kerülhetjük el, hogy két vagy több falemezt (fornért) gömbölyű alakban, a lemezek saját rugalmasságá­nak a felhasználásával, egymásra merő­legesen futó rostirány betartásával enyve­zünk össze (zárolunk). Avégből, hogy a belső, vastagabb, vízszintes rostirányú fa­lemezek a rostok elszakítása nélküli gör­bítését megkönnyebbítsük, célszerűen e le­mezt a rostokra merőleges szögalakú bevá­gásokkal látjuk el és ezeket a bevágáso­kat, illetve a bevágások felületeit ragasztó­anyaggal töltjük ki, illetve kenjük be, úgy hogy ekként a gömbölyű alakot igen jól biztosítjuk. Az ilymódon előkészített és kezelt belső réteg helyett ismert módon duzzasztással hajlékonnyá tett fát is hasz­nálhatunk, ámbár gyakorlatilag a törzs belső rétegének elsősorban említett keze­lése előnyösebb. A hordókészítés egész mű­velete tehát akként alakul, hogy a hordó­köpeny külső lemezének a méghajlítása után abba fenékgyűrűt helyezünk, amely a munkaasztalon vagy alátéten fekve külső odalával a köpeny külső rétegéhez fekszik hozzá. E fenékgyűrűre helyezzük: azután a fenéklemezt, erre pedig a köpeny­betétet, melynek felső homlokszéle bizo­nyos darabbal a köpeny külső felületének felső széle alatt van. Az ilykép keletkező, befelé irányuló vállra helyezzük a fedő­lapot. A külső köpenyréteg szabad részét a fentebb említett lépcsős kiképzés fenn­tartása .mellett vékonyabb fornérlemezzel merevíthetjük. Az új hordókészítő eljárás egyik foga­natosítási módját és az eljárás egyéb sajá­tosságait a rajz kapcsán ismertetjük, ame­lyen az 1. ábra a hordóköpeny felülnézzte; a 2. ábra a készítéséhez használt lemeze­ket mutatja, a tekintetbe jövő rostirány feltüntetésével; a 3. ábra a törzs fentebb említett, előzete­sen kezelt belső rétegének a felülnézete, a 4. ábra pedig a lemezt gömbölyűre haj­lítva tünteti fel: az 5. és 6. ábra a kész hordó felülnézető, illetve hosszmetszete; a

Next

/
Thumbnails
Contents