114148. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyapjúszerű műrostok előállítására

MAGYAR KIRÁLYI raESjjjg SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114148. SZÁM. XIV/a/1. OSZTÁLY. — F. 7293. ALAPSZÁM. Eljárás gyapjúszerű műrostok előállítására. I. G. Farbenindustrie A. G. cég- Frankfurt a/M. Pótszabadalom a 111816. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1934. évi docember hó 10-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi december hó 29-ike. A törzsszabadalom eljárást ismertet kü­lönleges műselyem előállítására, melyet az, jellemez, hogy — az alkalmazott fonó­eljárásnak megfelelően — fémvegyületék­től mentesített, savmentesített, adott eset­ben kéntelenített, fehérített és mosott sely­met, amely nedves regenerált cellulóza ál­lapotában van és amely a rézselyem fizi­kai tulajdonságaival rendelkezik, különö­sen frissen fonott állapotban, ahelyett, hogv azt a szokásos szárítóeljárásoknak vei nők alá, belőle a vizet víze 1 távolítószcrekkel, különösen szerves folyadékokkal, távolít­juk el. Azt találtuk, hogy a tör zss zabadalom' szerinti eljárás kiindulási anyaigául elő­nyösen használhatók az olyan viszkóza fonási termékei, melynek érettsége ala­csonyabb a viszkozafeldolgozásnál alkal­mazott legalacsonyabb érési foknál, amely rendszerint 7—6 ammoniumkloridszámnak (Hottenroth-íéle szám) felel meg. Ilyen módon erősen gyapjúszerű jellegű rostanyagot, tehát olyan tulajdonságokkal rendelkezőt kapunk, melyek különösen viszkózatermékeknél újszerűek és megle­pőek. Példa. Viszkózaanyagot, amelyet olyan viszkóza fonásával kaptunk, melynek érési foka to­vábbi 3 napig 20 C°-on foganatosított utó­érleléssel a 6. ammoniumkloridszám alá tolódott el, mindenekelőtt egyes szálként folytonosan vagy például köteg alakjában savtalanítunk, kénmentesítünk és mosunk. A reátapadó víz fölöslegét leszívatással, illetve centrifugálással eltávolítjuk és a még nedves anyagot ellenáramban metil­alkohollal kezeljük és pedig 55 súlyszáza­lékos elfolyó alkohollal kezdve és 92 súly­százalékos hozzáfolyó alkohollal befejezve. Az anyagra tapadó, könnyen eltávolítható oldószerrészeket kisajtoljuk vagy lecentri­fugáljuk, a maradékot pedig elpárolog­tatás után ismert módon elnyeletjük és regeneráljuk. Szabadalmi igény: A 111846. sz. törzsszabadalom igénypont­jában védett, gyapjúszerű műro&tok elő­állítására vonatkozó eljárás változata, melyet az jellemez, hogy a törzsszaba­dalom szerinti eljárásnak olyan visz­kóza fonási termékeit vetjük alá, mely­nek érettsége alacsonyabb, mint a visz­kóza feldolgozásánál legalacsonyabb szo­kásos érettségi fok, amely rendszerint 7—6 ammoniumkloridszámnak (Hotten­roth-féle szám) felel meg.

Next

/
Thumbnails
Contents