114127. lajstromszámú szabadalom • Fényképező- és sokszorosító-automata

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114127. SZÁM. IX/f. OSZTÁLY. — 31. 1032a. ALAPSZÁM. Fényképező- és sokszorosító automata. Mezei György cinkográfussegéd Pestszentlőrinc. A bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 3-ika. A találmány oly automata, melynek se­gélyével ugyanarról a személyről, vagy tárgyról ugyanannak a lemeznek egymás mellett és egymás alatt levő mezőire egy­két perc alatt egész felvételsorozat ké­szíthető. Ha a lefényképezendő személy helyére képet állítunk, úgy e képről né­hány perc alatt egész sorozat reproduk­ció készíthető. A csatolt rajzon a találmány példakép­pen felvett kiviteli alakjában van feltün­tetve és pedig az 1. ábra a burkolótok eltávolítása után a gép homloknézete, a 2. ábra metszet az 1. ábra A—B vo­nala mentén, a 3—4. ábrák pedig részletrajzok. Az ismeretes (1) sötétkamra, valamint a (2) objektívvel ellátott (3) objektív deszka a függőleges helyzetű (4) fal hátsó oldalára van felerősítve (2. ábra). E fal közepén, ott, ahol a (2) tárgylencse ten­gelyének képzelt meghosszabbítása a falat metszi, a fénysugarakat átbocsájtó (5) ab­laknyílás van. A (4) fal mellső oldalára, egymástól bizonyos távolságban, a függő­leges helyzetű (6) vezetősínek vannak sze­relve, mely síneken az állóhelyzeitű, tehát függélyes síkban fekvő (7) keret fel-le csúsztatható. E keretbe a (9) lemezt tartó (8) keret van behelyezve, mely a (7) ke­retben oldalirányban, tehát az (A) nyilak irányában mozgatható és a (7) kerettel együtt függélyes irányban is mozog. A (8) keretre, annak négy sarkánál egy-egy (12) görgő van szerelve, melyek a (7) keret: két hosszlécének belső szélén gördülnek. E két belső szélen, a középtől kiindulva jobbra-balra, lépcsős (10) pálya van ala­kítva, mely a hosszlécek közepétől jobbra­balra a keret sarkai felé haladva, az út közepéig lépcsősen sülljyed, azután pedig lépcsősen visszaemelkedik az eredeti ma­gasságig. A (8) keret oldalirányú mozgása közben a (12) görgök e lépcsős pályán gördülnek. A (8) keret két hosszlécének külső széle (11) fogazással van ellátva, ahol a fogközök száma megegyezik a le­mezen fényképfelvétel alkalmává! hossz­irányban egymás mellett keletkező külön­álló fényképmezők számával. A (7) keret hosszléceinek felező vona­lában a keret alsó hosszliéce alatt a vég­nélküli (13) lánc van elhelyezve, mely a felső (14) és alsó (15) lánodobon van át­vetve. Az egyes láncszemeket összekap­csoló (16) csapok közül a lánc két átelle­nes részén levő egy-egy (17), illetve (18) csap a lánc egyik oldala felé túlnyúlik a többi csapokon és ütközőnyúlványt alkot. A (17) csapnak az ütközőnyúlvánnyal el­lentétes végéhez (19) kar van kapcsolva, melynek felső vége csuklósan hozzá van erősítve ,a (7) keret alsó részének köze­péhez. A (13) végnélküli lánc hajtására a (20) lolórúd van alkalmazva, melynek egyik vége (21) csappal csuklósan hozzá van kapcsolva a (22) tengely körül forgó (23) tárcsához, másik vége pedig a láncszeme­keit összekötő (16, 17, 18) csapok egyike alá nyúlik és ezek alátámasztására al­kalmas ággyá van kiképezve. A (23) tár­csa (24) áttétel köti össze a (25) motorten­gellyel. A (20) kar úgy van beállítva, hogy a (23) tárcsa egy-egy körfordulatánál a

Next

/
Thumbnails
Contents