114121. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás villamos akkumulátortelepek töltési és kisütési állapotának mérésére

MAG TAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114121. SZÁM. Vll/i. OSZTÁLY. — A. 3948. ALAPSZÁM. Kapcsolás villamos akkumulátortelepek töltési és kisülési állapotának mérésére. Accumulatoren-Fabrik Aktieng-esellschaft cég1 Berlin. A bejelentés napja 1935. évi április hó 6-ika. Ismeretes már akkumulátortelepek töl­tési állapotának a telep kapocsfeszültsé­gének mérésével való megállapítása. Ez a módszer azonban a töltésnél és kisülésnél állandó áramerősség betartását tételezi fel. Változó áramerősségek esetén a szo­kásos szerkezetű és kapcsolású feszültség­mérő adataiból a töltési állapotra nem le­hetne biztos következtetést vonni. Ezzel szemben a találmány a feszültség­mérő oly kapcsolása, mely lehetővé teszi, hogy tekintet nélkül a pillanatnyilag ural­kodó áramerősségre, az akkumulátortelep állapotára biztos következtetést vonhas­sunk. A találmány az akkumulátortelepek üzemi állapotának, különösen a minden­kori töltési és kisülési állapotnak megálla­pítására alkalmas oly kapcsolások csoport­jához tartozik, melyeknél a feszültségmé­rővel kapcsolatban a kapocsfeszültségnek a telep zéróáramerősségénél uralkodó el­méleti elektromotoros erejétől való, a telep látszólagos belső ellenállása okozta eltéré­seihez kompenzálókapcsolá'st alkalmazunk. Közelebbről a találmány abból áll, hogy az áramkörben a feszültségmérő csévéjét úgy kapcsoljuk, hogy a feszültségmérő csévéjén a szabványos feszültségmérőára­mon kívül a töltő- vagy kisütőáram egy része is átfolyik. A műszeren járulékosan átfolyó mérőáram folytán a feszültség­mérő oly feszültségértéket jelez, mely a telep kisülése alkalmával nagyobb, mint a feszültségmérő kapcsain uralkodó tényle­ges feszültség és pedig annyival nagyobb, mint amekkora a telepben a látszólagos ellenállás folytán bekövetkező feszültség­esés. így mintegy a telepnek a mindenkori kisütőáram tói független elektromotoros erejét mérjük, mely a kisülés folyamán folytonosan egy bizonyos meghatározott végértékre csökken. Minthogy azonban a telep belső ellenállása a kisülés folyamán növekedik, ennélfogva a kisülés kezdetén helyesen beállított kompenzálás a kisülés végén már nem teljes, vagyis a kisülés vé­gén kitűnik, hogy a kompenzált műszer sem jelez állandó1 feszültségértéket, ha­nem nagyobb áramerősségeknél nagyobb feszültségesés lép fel. Ez a feszültségesés azonban mindenképpen a telep kapacitás­beli viselkedésének felel meg és gyakorla­tilag a tényleges százalékos kapaeitásvál­tozás határai között marad. A rajzokon a találmány szerinti kapcso­lás példái láthatók. Az 1. ábra szerint oly (S) feszültségmé­rőt használunk, mely egyetlen (m) te­kerccsel és az utóbbi elé iktatott (r) ellen­állással csatlakozik a telep kapcsaihoz,. A kompenzálást a (w) gátellenállástól le­ágaztatott és a (v) szabályozó ellenálláson áthaladó árammal végezzük, mely az (m) tekercsen át kering és mely a kapocsfe­szültségtől eredő mérőáramot a töltéskor gyengíti, a kisüléskor pedig erősíti. (Az ábrák jobboldali felső részén látható nyi­lak közül a felső a töltési irányt, az alsó pedig a kisülési irányt jelzi). Az 1. ábra szerinti kapcsolásnál a fe­szültségmérő csévéjén átfolyó, a feszült­ségmérő kilengését megszabó mérőáram egyenlete a következő: i = K + J . w . r/v r + m + m. r/v

Next

/
Thumbnails
Contents