114094. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályosított ammoniumnitrát előállítására a reakcióhőnek víz elgőzölögtetésére való hasznosításával

HA6YAR KIRÁLYI #SH|| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114094. SZÁM. IV/h/1. OSZTÁLY. -- B. 12973, ALAPSZÁM. Eljárás kristályosított ammoniumnitrát előállítására a reakcióhőnek víz elgó'zölögtetésére való hasznosításával. Bamag-Megruih Aktiengesellsctaaft cég- Berlin. A bejelentés napja 1935. évi február hó 20-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi február hó 24-ike. Ismeretes, hogy középerős és erős szer­vetlen savaknak ammóniával való kö­zömbösítésekor jelentékeny hőmennyisé­gek keletkeznek, amelyek a keletkező só­oldatok tömémyítésérei használhatók, így például kénsavnak ammóniáival való kö­zömbösítésével kristályos ammoniumszul­fátot lehet közvetlenül, előállítani, még­pedig olymódon, hogy a reakcdóhőt járu­lékos elgőziöilögtető üzem nélkül ,a savval a sóoldatba vitt víz elgőzölögteitésére használjuk. Ha azonbain szilárd ammoniumnitrátot salétromsavból és ammoniagázból állí­tunk, elő, a szabaddá váló hőnek a kelet­kező ammoniuimnitrátoldat töményíté­sére való felhasználása nehézségekbe üt­közik. A salétromsiarv ugyanis ellentétben a hőálló kénsavival, az ammoniumnitrát­ömlesztéknek a közömbösítés folyamán keletkező nagy hőmérsékletein könnyein elillan, úgyihogy nitrogénveszteságek ve­szélye forog .fenn, ha a savat külön óv­intézkedések nélkül hozzuk össze az am­móniával. E nitrogénveszteségek elkerülésére az összetevőket olyan túlnyomáson kíván­ták egyesíteni, amelyen a reakcióelegy nem forr. A nyoimá,si alatt áilló> elegy xeakcióhőjét emellett a. .túlnyomástól mentesített, már közömbösített aimrno­niiumnitirátoldatbozi viszik át, amelyből a nyomáscsökkenés folytán, vízgőz távozik, mikori® az oldat töménysége növekszik. Noha ebben az eljárásban a használt túl­nyomás folytán nitroigiénvésztesiégek elke­rülhetők, mégis nagy hátránya, hogy ép­pen e túlnyomás imiatt a szükséges készü­lékek szempont,jábóll különös követelmé­nyeknek kell elegeit tenni. Ismeretes továbbá a salétromsavnak és ammóniának a gázfázisban való egyesí­tése. Ebben az eljárásiban nemcsak az ammóniának, hanem a felhasznált hígí­tott salétromsavnak előzetesen gőzzé való átalakítása, is szükséges. Az ehhez szük­séges hőmennyisiég nagyon nagy, mert a reakciótérből távozó vízgőz csak az elgő­zölögtetésre kerülő salétromsáv felmele­gítéséhez elégséges, de annak elgőzölög­tetéséhez nem elég. Ez az eljárás tehát nagy hőmennyiséget igényel. Ezenkívül hátránya, hogy a reakciótérből a vízgőz­zel együtt le nem kötött ammónia és salétromsav-, illetve, nitrogónoxidgázök távoznak, amelyeket kénsiaivval üzemben tartott külön elnyelőkészülékben ismét fél kell fogni, mert enélkül oly gáaveszte­ségeik keleitkeznénelk, amelyek miatt azi üzem nem volna gazdaságos. A felsorolt hátrányokat a találmány szerinti eljálráis megszünteti. Az eljárás­sal a reakcióhő kihasználásávlal egyszerű eszközökkel kristályos ammoniumnitrát állítható elő anélkül, hogy hígított lú­goknak járulékos munkafolyamatban, való költséges bepárlásáira szükség volna. Az eljárás f o g a na tos í t ásá.ri á 1 salétrom­sav oldatát és ammóniatartalmú gézit legfinomabb elosztásban, már keletkezett, forrásban, levő ammoniumnitrát öimleiszr tékben hozunk össze, A két összetevő egyesítését a folyékony fázisban fogana­tosítjuk, még pedig az ömlesztékkel töl-

Next

/
Thumbnails
Contents