114087. lajstromszámú szabadalom • Ultrarövidhullámú adó, különösen dipólanyagok befolyásolására

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIHÓSlö SZABADALMI LEÍRÁS 114087. szam. Vll/j. OSZTÁLY. — K. 12711. ALAPSZÁM. Ultrarövidhulláim! adó, különösen dipólanyagok befolyásolására. Kassner Ernst E. W. fizikus London. A bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 30-ika. Németországi elsőbbsége 1933. évi augusztus hó 31-ike. A találmány hangolható többhengeres rezonátorokkal ellátott ultrarövidhullájmú adó, amely dipólanyagok anomális disz^ perziósáv-gerjesztéseinek alkalmazási te­rületein használható és amelynek céljai az, hogy az ilyen adót olyan egyetemes készülékké alakítsuk ki, amely 'különösen az ultrarövidhullámok területéa a legkü­lönbözőbb felhasználási, vizsgálati és mé­rési célokra alkalmas. A találmány a kvázioptikai és ultra­rövidhullámok területén rezgéseket elő­állító és hangoló rendszer nagyobb hasz­nostel j esi tm én v ek sz ámára, amely rend­szert sugárzókészülékeikkei, hullámhossz­mérő- és elektrooptikus polariméter-be^ rendezésekkel úgy építünk egységes ké­szülékké össze, hogy koncentrikus csőveze­tőkben és más új hullámelektromos be­rendezésekben végbemenő teljes reflexió elvének felhasználásával a 'kívánt alkal­mazások, vizsgálatok • és mérések egyszerű és kényelmes módon lehetővé válnak. Energiát termelő ós energiát felhasz­náló berendezéseknek ilyen szervesen; egységes összeállítása egyetlen készülőikké a kvázioptikai és ultrarövidhullámok fizi­kájában ismeretlen, úgy hogy a találmány mind a kutatás terén, mind a techniká­ban hézagpótló és a legkülönbözőbb olyan felbaszmálásokat teszi lehetővé, amelyek rezgési energiáknak dipólanyagokra való kölcsönhatásaiból a dielektromos rezonan­cia-polarizáció területén az anomális disz­perziós és abszorpciós sávok gerjesztésé­nél adódnak. Így pl. a centiméteres és deciméteres hullámhosszak spektrumában a híradó technika mellett még sok felhasználási terület nincs kihasználva; felhasználási lehetőségek vannak a szervetlen:, szerves és fizikális kémiában, az elektrooptiká­ban, valamint az, elektroterápiában és számos biológiai területen. Az anomália diszperzió Debye-féle dipólteóriájának és; más oldalról végzett sokféle kísérleti vizsgálatnak megfelelően az összes dipól­anyagoknak nevezett anyagok biológiai és szerves molekulastrukturáinak relaxá­ciós — illetőleg önrezgései — ű. 11. ano­mális diszperzió-sávjai — a kvázioptikai ultrarövidhulláim - spektrum frekvencia­területére esnek. A fentnevezott hullám-i terület elektromágneses rezgésenergiája a dipólanyagokkal kölcsönhatásra lép, ami részben eddig ismeretien irányítóhafáso­kat és anyagbefolyásolásokat vált ki. A találmány generátor gyanánt alkal­mazható egyetemes készüléknek célszerű kialakítása, amely készülék tulajdonké­peini generátorból — azaz megfelelő cső­ből — áll és amelyhez hangolórezoinátoroik az alábbiakban leírt módon csatiakozinak. A találmány értelmében a csőgenerá­torhoz egy vagy több csőrezonátor-rend­szer csatlakozik, amelyeknek csöveibein, eltolható reflekxiós berendezések vannak és amelyek például mint sugárzó, hangoló, tovavezető vagy közvetlenül ható eszkö­zök villamosan össze vannak kapcsolva. A rezgésgerjesztő-berendlezés olyan elek­troncső, amelyhez egy old alt vagy kétol­dalt hangolható esőrezonátorok csatlakoz­nak, mimellett a esőrezonátorok több kon-

Next

/
Thumbnails
Contents