114082. lajstromszámú szabadalom • Bútor, felvonó és leeresztő szerkezettel

Megjelent 1936. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSifl SZABADALMI LEÍRÁS 114082. SZÁM. VJII/d. OSZTÁLY. — JE. 4:85ő. ALAPSZÁM. Bútor, felvonó és leeresztő szerkezettel. Elevátor Felvonó- és Gépg-yár K. F. T. Budapest. A bejelentés napja 1935. évi julius hó 13-ika. Az olyan helyiségekben, melyeket nap­pal irodai, lakás vagy más célra, éjjel pe­dig hálószobaként használnak, a bútoro­kat úgy képezik ki, hogy azok nappal ülő-, éjjel pedig fekvőhelyül legyenek használ^ hatók. E bútorok tisztántartása nagyi munkát ad, fekvőhellyé átalakításnál pe­dig a bútorrószeket szétszedik, az ágyne­műt a tartófiókból kiszedik és az újból összerakott bútorra rakják. E munka el­végzése hosszabb időt és ügyességet kíván, amit rendesen a háztartási alkalmazott végez el. Oly helyeken azonban, ahol aj helyiség hosszabb ideig, pl. az éjjeli órákig van használatban, amidőn a ház­tartási alkalmazott már nem áll rendel­kezésre vagy garszónlakásban, a fekvő­hely elrendezése gyakran gondot okoz. A találmány szerinti bútor alkalmazása a fenti hátrányokat megszünteti. A találmány lényege, hogy az egész bú­tor vagy egyes alkatrészek, pl. fekvőbú­tornál a fekvőhely, asztalnál az asztallap, stb. falra szerelt vagy a falba süllyesztett, illetve beépített felvonószerkezetre van függesztve. Külünösen alkalmas a találmánysze­rinti bútor irodai-, ebédlő-, lakó- vagy műhelyhelyiségekben, továbbá szállodai helyiségekben közlekedési eszközökön, pl. hálókocsiban, stb. Ily módon nemcsak a fekvőhelyek, hanem az asztalok és más berendezési tárgyak is használhatók. A csatolt rajzon a találmány példakép­pen felvett kiviteli alakja látható. Az 1. ábiía a beépített fekvő-, illetve ülő­bútor elölnézete, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala szerinti, keresztmetszet, a 3. ábra az 1. ábra C—1) vonala szerinti függélyes metszet, a 4. ábra pedig az 1. ábra E—F vonala szerinti, függélyes metszet. Az 1. ábrán a bútor a helyiségben ki­(képezett fülkében van, felvonószerkezietei pedig a falba van építve. (a) a helyiség válaszfala, mely a fülke egyik oldaliala, (b) a mennyezet, (c) a fülke másik aldaliala, mely belül üreges és ebben helyezkedik el a íelvonószerkezet egyik része, a felvonószerkezet többi ré­sze pedig a mennyezet alatti (d) szekrény­ben van. (e) az ülőbútor, mely fölött, le-felhúzha­tóan van elrendezve az. (f) iekvőbútor. Az (a) ós (c) oldalfalak belső, egymással szemközti felületén (g) vezetősínek van­nak, melyekiben az (f) fekvőbútor (h) csi­gái vagy nyúlványai vezetődnek, A felvonószerkezet (j) dobból áll, mely­nek tengelye forgathatóan ágyazott és is­mert kézi- vagy motorikus (k) felhúzó­szerkezettel van kapcsolva. Az (f) bútor négy sarkához (m, n) huzalok vannak erő­sítve, melyek közül az (m) huzalokat az (o) csigák vezetik és mind a négy húzat a (j) dobra csavarolt és pedig úgy, hogy; egy-egy (m) és (n) huzalpár szalad végei a (j) dohra erősítettek. A (p) ellensúly azí (f) fekvőbútort ellensúlyozza, mely ellen­súly az (r) csigán átvezetett (zl, z2) huzal­lal van a (j) dobra felerősítve. A fekvőbútor helyes kiegyensúlyozása mellett a (j) dobhal kapcsolt felhúzószer-

Next

/
Thumbnails
Contents