114079. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gumiból és szövetből álló anyag előállítására

Meg-jelent 19Ü6. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 114079. szám. XI/b. OSZTÁLY. JL. 0814. ALAPSZÁM. Eljárás gumiból és szövetből álló összetett anyag előállítására. International Latex Processes Ltd. Guernsey. A bejelentés napja 1935. évi január hó 19-ike. A találmány eljárás gumiból és szövet­ből álló anyag, főképpen kordszövetes ke­rékabroncsok, tömlők vagy egyéb tárgyak készítésére alkalmas anyag előállítására. Kerékabroncs kordszövet vagy más, ha­sonló célokra használatos gumizott szövet­anyag előállításánál, az alzatanyag gumi­oldatból vagy guminak, vagy rokonanya­gainak vizes diszperzióiból kapott gumi­val impregnált vagy impregnálatlan szö­vött anyag, vagy keresztfonalas: vagy ilyen fonalakat nem tartalmazó kordszö­vet, Mindezeket a szövetanyagokat, tehát mind közönséges szövött szövetet, mind a keresztfonalakat tartalmazó vagy nem tartalmazó — és így kizárólag párhuza­mos kordsorokból álló — kordszövetet, rendesen előbb vékony felsajtolt gumibe­vonattal látjuk el oly módon, hogy a szö­vetet vizes gumidiszperzió- vagy gumi­oldatfürdőn vezetjük át, vagy pedig dörzs­kalander segítségével, előnyösen szerves oldószerrel, pl. benzinnel puhított gumike­veréket viszünk fel a szövetre. Az így ke­zelt szövetre rendesen kalanderezéssel fedő gumibevonatot viszünk fel és a vég­eredményben kapott gumiból és szövetből álló összetett anyagot kordszövetes kerék­abroncsok vagy hasonlók gyártásánál a köpeny váz anyagául használhatjuk fel. A 178.811. számú angol szabadalom az ú. n. vetüléknélküli szövet előállítását írja le, melynél párhuzamos kordfonalak soro­zatát vizes gumidiszperziófürdőn húz­zuk át, amikoris a kordfonalakat a fürdőből eltávolításuk után, a diszper­zióból a kordokra tapadt száraz gumi egyesíti. A párhuzamos kordfonalak úgy lehetnek elrendezve, hogy min­den egyes kordfonál a többi kordfona­lakkal mindkét oldalán érintkezik, vagy pedig az, iparban ismert módon egymástól tetszőleges távolságban elkülönítve le­hetnek. Ez a gumival bevont anyag az­után rendszerint akár egyik, akár mind­két oldalán fedőréteggel van ellátva, hogy mint kész gumiszövetanyag kerékabroncs­köpenyek készítésére felhasználható le­gyen. A fedőbevonatot a gumival kezelt szövetre kalanderezéssel vihetjük fel, de alkalmazhatjuk további vizes gumidisz­perzió vagy oldat alakjában is. Ajánlot­ták már azt is, hogy jobb hajtogatás el­érése végett a szövettel közvetlenül érint­kező gumiréteget vulkanizálatlan gumi­oldatos keverék kalanderezésével vigyük fel a szövetre, amely vulkanizálás után viszonylagosan kemény és merev vulka­nizált puha gumit szolgáltat; erre a ré­tegre azután kalanderezéssel vulkanizá­latlan fedőgumiréteget , alkalmaztak, amely vulkanizálás után a szövettel szom­szédos első gumirétegnél puhább gumi­keveréket képezett. A találmány eljárás gumiból és szövet­ből álló összetett anyag, valamint ebből készült légabroncsköpeny előállítására, mellyel a gumiból és szövetből álló össze­tett anyagnak hajtogatással szembeni el­lenállását nagy mértékben megjavítjuk és lehetővé tesszük a légabroncsköpeny hosszabb ideig tartó használatát, a gumi és szövet alkotó anyagok elválása nélkül. A találmány szerinti eljárás az, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents