114023. lajstromszámú szabadalom • Eljárás többvezetékes erősáramú kábel végeinek lezárására

MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1140^3. SZÁM. Vll/g. OSZTÁLY. — F. 7342. ALAPSZÁM. Eljárás többvezetékes erősáramú kábel végeinek lezárására. Felten és Guilleaume Kábel-, Sodrony- és Sodronykötél­gyár Részvénytársaság* cég Budapest, mint a Felten & Guilleaume Carlswerk A. G. köln-mülheimi cég jogutódja. A bejelentés napja 1935. évi február hó 8-ika. Németországi elsőbbsége 1934 évi február hó 10-ike. Ismeretes az összes erek számára csak egy közös ólomköpennyel ellátott több­vezetékes erősáramú kábeleket, különösen az ú. n. övszigetelési kábeleket oly elágazó­sapkával lezárni, melynek az egyes kábel­erek kivezetésére csőszerű toldatjai van­nak. Ezt az elágazósapkát a közös ólom­köpenyre tolják és úgy a kivezetett kábel­erekkel, mint az ólomköpennyel szemben tömítik. Ismeretes továbbá ezt a tömítést olymódon eszközölni, hogy a kábelerek­nek az elágazósapkából való kilépési he­lyeit szigetelőszalaggal tekercselik be. Többvezetékes kábelek végeinek a meg­adott módon való lezárása, különösen az elágazósapkának szigetelőszalaggal való tö­mítése, bizonyos hátrányokat rejt ma­gában. Először is igen nehéz, ha nem teljesen lehetetlen, az elágazósapka és a kábelerek között tökéletes tömítést elérni a kilépési helynek csupán szigetelőszalaggal való be­tekercselése révén különösen akkor, ha az elágazósapka belsejében lényeges túlnyo­mások léphetnek fel. Ezenkívül az emlí­tett rendszerű tömítés élettartama nem nagy, mert már a kábel szerelésénél és az­után minden a kábelen később eszközölt változtatásnál, a kábelereknek az elágazó­sapkából való kilépési helyei húzásra és hajlításra rendkívül módon igénybe van­nak véve. Ezeket a mechanikai igénybe­vételeket a szigetelőszalaggal való beteker­cselés nem bírja ki, könnyen megsérül és így nem nyújt biztos védelmet a kábel­masszának az elágazósapkából való kilé­pése ellen. A találmány e hátrányokat kiküszöböli. Az erősáramú kábelek lezárására oly el­ágazósapkát használunk, mely a kábelerek számára magába véve ismeretes módon, átvezető nyílásokkal van ellátva. A talál­mány értelmében a kábelereket a közös ólomköpenyből való kilépési helytől egé­szen végig oly szigetelőszalaggal tekercsel­jük be, mely az olajat és kábelmasszát át nem ereszti. Ezután a kábelerek kilépési helye fölé toljuk az elágazósapkát, me­lyet a betekercselt kábelerekkel szemben célszerűen tömítőszelencékkel tömítünk. Ily módon kifogástalan, üzembiztos és tartós kábellezárás érhető el, melynek ezenkívül az ismeretes elrendezésekkel szemben az az előnye, hogy könnyen szerelhető le, mivel nem szükséges a tekercselőkötést le­bontani. A rajz az új eljárás szerint készített kábel lezárást ábrázolja. A (c) kábel (a) szigeteléssel ellátott (b) kábelerei a közös ólomköpenyből való (d) kilépési helytől egészen az (e) csatlakozóhüvellyel lezárt végekig (f) olajátnemeresztő tekercseléssel vannak ellátva. A (d) kilépőhelyet a (g) fe­dővel elzárt (h) elágazósapka veszi körül. A kilépési nyílásoknak az (f) szigetelő­szalaggal betekercselt (b) kábelerek, vala-

Next

/
Thumbnails
Contents