113980. lajstromszámú szabadalom • Csőves gőzfejlesztő

MAGYAR KTRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 113980. SZÁM. Y/e/2. OSZTÁLY. — S. 1510a. ALAPSZÁM. Csöves gőzfejlesztő. Siemeiis-Schuckertwerke Aktieug-esellschaft Berlin-Sie m en sstadt. Pótszabadalom a 111431. számú törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1933. évi julius hó 19-ike. Németországi elsőbbsége 1933. évi január hó 9-ike. A találmány a törzsszabadalomban le­írt kényszeráramlású munkaközeggel dol­gozó gőzfejlesztőre vonatkozik, amelynél a fűtőfelületet csövek képezik. A törzsszabadalom szerint a fűtőfelüle­tet, amelyben az elgőzölögtetés történik, két külömböző hőterhelésű részre osztjuk. Ezek közül az egyik rész hőterhelése na­gyobb és akként van méretezve, hogy a munkaközegnek e fűtőfelületrész egész terjedelmére eső folyadékállapotú része túlnyomó, míg a második fűtő felületrósz hőterheléso kisebb ós akként van mére­tezve, hogy ebben a gőzállapotú rósz túl­nyomó a folyadékállapotú közeggel szem­ben. Ennek következtében, ha a túlnyo­móan gőzt vezető fűtőfelületrész hőterhe­lése kisebb, nem következnek be a fűtő­felületen olyan sólerakodások, amelyek üzemzavart okozhatnának. Kitűnt, hogy a sók a fűtőfelületinek nem mindig azon a részén válnak ki, amely túlnyomó mértékben vezet gőzt. Megállapítottuk, hogy a sók kiválási zó­nája üzemközben bizonyos körülmények között eltolódik, úgyhogy a túlnyomó­részt folyadékot vezető fűtőfelületrészek­ben is sókiválás fordul elő. Ebben az eset­ben a törzsszabadalomban megadott sza­bály már nem alkalmazható szigorúan. Nevezetesen nem elégedhetünk meg azzal, hogy a fűtőfelületnek csak azt a részét terheljük kevésbé, amely túlnyomóan gőzt vezet, úgyhogy azt a tüzelés sugárzó hőjének befolyása alól elvonjuk. A talál­mány értelmében a, fűtőfelületnek azon a részén kívül, amelyben a gőzállapotú kö­zeg a folyadókállapotú közeggel szemben túlnyomó, csövekből képezzük ki a gőzt termelő fíítőfelül'etaiek azokat a további részeit is, amelyek a tüzelés sugárzó hő­jének behatása alól el vannak vonva. A csövekből álló fűtőfelületnek sólerakodá­sok okozta meghibásodásával szemben még nagyobb biztonságot érünk el akkor, ha a találmány értelmében az egész el­gőzölögtető fűtőfelületet csövekből képez­zük ki, melyek a tüzelés sugárzó hőjének nincsenek kitéve. A találmány értelmében az elgőzölög­tető fűtőfelület megfelelő részeit, vagy az egész olgőzölögtető fűtőfelületet a tüzelés (sugárzó hőjének behatása alól egyszerű módon úgy vonhatjuk el, hogy az elgőzö­lögtető fűtőfelületet egészben vagy rész­ben a tűzkamra után következő huzamban helyezzük el. Eljárhatunk azonban úgy is, hogy az olgőzölögtető fűtőfelületet egész­ben vagy részben a fűzkamrában helyez­zük el, de a tüzelés sugárzó hőjének be­hatásával szemben emyőzzük. Szabadalmi igények: 1. A 111.431. sz. törzsszabadalomban vé­dett kényszeráramlássál dolgozó csö­ves gőzfejlesztő, amelyre jellemző, hogy azon a fűtőfelületrészen kívül, ame­lyen belül a munkaközeg folyadókálla­potú része túlnyomó, az elgőzölögtetc

Next

/
Thumbnails
Contents