113971. lajstromszámú szabadalom • Oxidkatódás kisütőcső

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 113971. SZÁM. Vil/d. OSZTÁLY. — P. 8088. ALAPSZÁM. Oxidkatódás kisütőeső. N. V. Philips' Gloeilampenfabriekeii cég1 Eindhoven-ben. A bejelentés napja 1933. évi november hó 7-ike. Hollandiai elsőbbsége 1932. évi december hó 10-ike. A találmány oly oxidkatódás kisütőcső, melynek közvetlen vagy közvetett fűtésű kaitódája az emittáló anyag rétegéit vezető alátéten tartalmazza. A találmánynak azonban kiváltképen közvetett fűtésű katódás kisiitőcsövek esetében van jelen­tősége. Ily csöveknek, pl. rádiótelegráfiálroizi vagy tellefóniához való elektromos rezgések keltésére, erősítésére vagy vételére szánt csöveknek használatánál igen fontos, hogy] a katódának a kellő hőmérsékletre heví­téséhez szükséges energiafogyasztás' leher tőleg csekély legyen. Azt találtuk, hagy a fűitőeinergia nagy része a katódfelülietről való kisugárzás révén veszendőbe megy. Az ismert kató­dáknál tehát a használatos emittáló anya­gok, pl. alká'liföldfémoxidok kisugárzó­képessége játsszia a főszerepet. Az oxid számára való vezető alátét megválasztásá­nál lényegileg ama követelmények voltak mérvadók, melyeket az alátétnek a katóda kigázloisításánál fellépő hőmérsékletekkel kapcsolatban kellett kielégítenie. Ennek következtében alátét,nek gyakran nikkelt; használtak, melynek olvadáspontja meg­lehetősen magas. Az erősen sugárzó nik­kel és a nikkellre felvitt emittálóréiteg együttes hőkisugárzása folytán az ily ka-> tódáknál a fűtőenergia nagy része éppert e kisugárzás révén megy veszendőbe. A találmány annak felismerésén alap­szik, hogy a kisugárzott energiát jelenté­kenyen csökkenthetjük, ha gondoskodunk airrólv hogy a kisugárzás tekintetében ne az oxid, hanem a kisugárzás tekintetében kedvezőbb tulajdonságú alátét játssza a főszerepet. A találmány szerint tehát laz emittáló anyagot a nikkelnél kisebb sugárzó ké­pességű fémre vagy féimötvözetre, előnyö­sen rézre visszük fai s az, emittáló anyag rétegének vastagsága ez esetben 0.1 mm-nél és előnyösen 0.05 mm-nél kisebb. Minthogy tehát egyrészt az oxidréteget oly vékonyra szabjuk, hogy cl iZí ct hősu­gárzás szempontjából még áttetsző vagy: áteresztő, úgy, hogy magának az oxid­rétegnek sugárzása a háttérbe szorul és minthogy másrészt a sugárzásnál főszere­pet játszó alátéttest számára kis kisngár-" zóképességű anyagot váíliasatunlk, az is­mert katódákhoz képest igen nagy hala­dást érünk el. Igen jó hatást érünk el, ha az alátéttesteit lehetőleg sima, tehát pl. oxidáliatian és bevágásoktól mentes felü­lettel készítjük, úgy, hogy lényegileg csak a síima fémfelület sugárzási képessége játszik szerepet, amin az értendő, hogy az alátét test hősugárzása alakításánál fogva, a fekete test hősugárzásának 15%-áná'l, előnyösen 6%-ánál kisebb. Azt tapasztaltuk, hogy a katódfelület cma -enkénti fűtőenergiája bizonyos telí­tési emissziónál cm2 -enként könnyen te­heti ki annak a f íítőeneirgiának 70%-át. vagy ennél kevesebbet, mely ugyanezen emisszió fenntartásához szükségeltetnél az esetben, ha az emittálóréteget nikkelből való testre vittük volna fel. Ha az oxidréteg vastagságát 0,05 mm-nél kisebbre vesszük és alátétként re­zet használunk, sok esetben a fűtőenergia

Next

/
Thumbnails
Contents