113964. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés háncsrostok fehérítésére klórral

MAGYAR KIRÁLYI m SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leiras 113964. SZÁM. IV/i. OSZTÁLY. — F. 7323. ALAPSZÁM. Eljárás és berendezés háncsrostok fehérítésére klórral. I. G. Farbeniiidustrie Aktieng-esellsctaaft cég-Frankfurt a/M. (Németország). A bejelentés napja 1935. évi január hó 16-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi január hó 20-ika. Háncs,rostoknak fehérítése klóros víz segélyével eddig nem vezetett kielégítő eredményekhez. Az eddig szokásos eljá­rásokkal ágy dolgoztak, hogy a klóros vizet külön állították elő és ezt az oldatot öntötték be azután a fehérítő készülékbe. Ebből az a hátrány származott, hogy a klóros víz, még mielőtt kiiejtette volna a hatását, részben szétbomlott, a,mi tetemes klórveszteséget okozott és az erős szag is sok kellemetlenséggel járt. Ezen kívül a szokásos klóros víz hatásos klórtartalma is aránylag csekély. Hánesrostok klóro­zására, amikor tudvalevőleg első sorban e rostok többé-kevésbé elfásodott tiszíát­lanságait klórozzuk és ily módon ezeket alkáliban oldható állapotúvá változtat­juk,, a klóros víznek a töménysége külö­nösen akkor nem elegendő, ha a klóro­zandó háncsrostok tömötten összecsoma­golva fekszenek la fehérítőkészülékben, mert ilyen klóros vízzel csak kis mély­ségre lehet hatást gyakorolni. Mi azt tapasztaltuk, hogy háncsrostok­nak fehérítésekor klóros vízzel e hátrá­nyokat és kellemetlenségeket úgy lehet elkerülni, hogy egyetlen egy munkame­netben telített vagy túltelített klóros vi­zet állítunk elő és ezt a klóros, vizet vezet­jük a fehérítő edénybe. Ez olyan módon történhet, hogy a klóros vizet elő­állító készüléket úgy szerkesztjük meg, hogy az erősen túltelített klóros vizet szolgáltathasson, vagyis, hogy abban a klórt túlnyomással vezetjük be a vízbe és ezt a készüléket a fehérítő készülékkel úgy egyesítjük zárt rendszerré, hogy a túltelített klóros víz közvetlenül hasson a háncsrostokra, anélkül, hogy alkalma volna arra, hogy a fölös klórmennyiségei, leadhassa. Esetleg úgy is eljárhatunk, hogy a klóros víz. hatását a háncsrostokra fokozott nyomáson fejthesse ki. Ezek a rendszabályok lehetővé teszik azt, hogy háncsrostokat tömött összeköt­tetésben (kötélfonal) vagy keresztesévé­ken is túltelített klóros vízzel oly messze­menően kezeljünk, hogy a fás tisztátlan­ságoknak teljes és gyökeres klórozása kö­vetkezzék be anélkül, hogy foltok kép­ződnének. Ha a túltelített klórvizet elő­állító készüléket a fehérítő készülékkel összekötjük, a klórveszteséget teljesen ki­küszöböljük, mert a föiös klórt a klóro­zásra alkalmas testek mohón felveszik. Azonkívül még a vízben oldott klór is elegendő töménységben marad s ez meg­könnyíti a klóroz,ás mélyre való hatását. Célszerű lehet az eljárásnak elvégzése oly módon, hogy a klórvizet, mintán a fehérítendő árun átment, körfolyamat­ban visszavisszük a túltelített klóros vi­zet előállító készülékbe és ott ismét klór­ral túltelítjük, hogy utána újból a fehé­rítendő áruhoz áramoljók. Az eljárás foganatosítása pl. a csatolt rajzon felvázolt berendezéssel lehetséges. Alkalmas (A) fehérítőkéiszülékben foglal helyet a pl. keresztcsévéken elhelyezett háncsrosttartalmú anyag; a készülékben a kezelő folyadékot (B) szivattyú kering­tetheti. A szivattyú (C) nyomóvezetékébe

Next

/
Thumbnails
Contents