113963. lajstromszámú szabadalom • Kályha, főként fatüzelésre

MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI BffiÓSÁO szabadalmi leírás 113963. szám. Il/h. OSZTÁLY. — D. 4531. ALAPSZÁM. Kályha, főként fatüzelésre. Drucker Zsigmond bérlő Ógyalla. A bejelentés napja 1934. évi március hó 3-ika. Az eddigi faitüzelésű kályháknak igen nagy hátránya, hogy nem elég gazdasá­gosak. Ennek oka főleg abban van, hogy az eddig alkalmazott fa-tüzelésű. kályha­szerkezeteknél a környezeti levegő és a íiitőfelületek közötti hőkicserélődés nem kielégítő. Az eddigi ilyfajfca szerkezetek­nél ugyanis a környezeti levegő felmele­gítésére, rendszerint, a kályhát részben vagy egészen körülzáró köpenyt, vagy a kályha szembenfekvő köpenyfelületei kö­zött, a füstgázak útjában alkalmazott, nagyjában vízszintes elrendezésű légcsa­tornákat, esetleg a kettőt kombinálva is alkalmazták. A tapasztalat azt mutatja,, hogy ily módon a füstgázak melege csák tökéletlenül használható ki, mert sem a külső köpeny, sem pedig a légcsatornák magukban, de még kombinálban alkal­mazva sem nyújtanak lehetőséget a füst­gázak és a környezeti levegő közötti, kí­vánt mérvű hőkicserélődésre. A találmány olly, főként fatüzelésro való kályha, amely az eddig ismert ilyíajtia kályha,szerkezetek fentebbi hát­ráaiyát teljesen megszünteti. A találmány szerinti kályhára azi a jellemző, hogy belső cirkulációs légtere van, melylet a célnak megfelelően vezetett füstjáratok kívül­belül egyaránt felhevítenek. E cirkulációs légtér Mületei mentén tehát a füstgázak, melyei; a kályha külső köpenye mentén melegük egy részét már leadták, melegük további jelentékeny részét adhatják le a környezeti levegőnek, úgy hogy a füstgá­zak melegségtartalmuktól a megengedhető mértékig megfosztva, kellően lehűlve lép­hetnek a kürtőbe és ezzel a fűtés gazda­ságosságát igen lényegesen növelik. Az új kályhának további jellemzője, hogy külső köpenye és a belső cirkulációs légtér között két, egymással felül közle­kedő, a kályha egész; keresztmetszete men­tén körülfutó, hengeres íüstjáiratia van, melyek közül a külső, felfelé irányuló, a tűztérreil, a belső, lefelé irányuló, pedig a belső cirkulációs légtér tengelyében lévő, fölfelé vezető, központos füstcsatornával közlekedik. A belső, cirkulációs légtér, alul, a peri­fériális fiistjáiatcikait keresztező és a, tűz­tél' fellett, a köpenyfelületen, a szabadba torkoló légcsatornákon át, felül pedig tet­szőleges, alkalmas módon, például az, át­törésekkel ellátott fedél nyílásain át, köz­lekedheitik a környezeti levegővel. Ha a belső, curklációs légtér alsó lógcsatornáit nem, a tűztér fölött, hanem az alatt, a lüst­járaitokait és a tűztereit keresztezve vezet, jük ki a köpenyfelüileithez, úgy e csator­nák levegője a tűztérből is meleget vehet lel és ezzel a hőkicserélődés gazdaságos­sága még tovább növelhető. A belső cirkulációs légtér alsó légcsa­tornái a tűztér alatti térbe is torkolhat­nak, mely esetben a kályha köpenyének a tűztér alatt nyílásai vannak, a rostély alatti légtér pedig, amely ajtóval elzár­ható nyíláson át közilekedik a környezeti levegővel, ez esetben a tűzszekrény alatti tér többi részéitől el van •zárva. A tűztér alatti tér azonban, — a rostély alatti, aj­tóval eílzárbató légtér kivételével. — alul nyitott is lehet. Ezt a kivitelt akkor al-

Next

/
Thumbnails
Contents