113908. lajstromszámú szabadalom • Előnyösen hernyószerű futóművel felszerelt berendezés terhek, különösen gyermekkocsik szállítására ferde felületeken, főleg lépcsőkön

MAGIAK KIRÁLYI WBjgjnr SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113908. SZÁM. XX/a/1. OSZTÁLY. — F. 7431. ALAPSZÁM. Előnyösen hernyószerű futóművel felszerelt berendezés terhek, különösen gyermekkocsik szállítására ferde felületeken, főleg lépcsőkön. Fettversorg'imgrs A. G. cég- Hamburg-. A bejelentés napja 1935. évi május hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi április hó 27-ike. Ismeretes gyermekkocsik és más ter­hek lépcsőkön való szállításához oly be­rendezés használata, mely a terhet, a be­rendezéssel való szilárd összeköttetés al­kalmazásával vagy anélkül, vízszintes helyzetben tartja, miközben maga a be­rendezés ferde helyzetben van. E célra, nevezetesen lépcsőkön való szálíltáshoz, hernyószalagok alkalmazását is javasol­ták. Mindeme berendezéseknél a legfon­tosabb feladat az, hogy egyrészt a ferdén fekvő' szállítóberendezésnek a szállí­tandó teherrel való megbízható összeköt­tetését, másrészt pedig a teher vízszintes helyzetét biztosítsuk. A találmány az imént jelzett feladatot egyszerűen oldja meg, amint ezt a rajzon vázlatosan ábrázolt foganatosítási példák kapcsán el fogjuli magyarázni. Az 1. ábra a találmány szerinti szállító­berendezés egyik foganatosítási példájá­nak vázlatos felülnézete, melyen a beren­dezés csuklókeretei munkahelyzetükben láthatók; a 2. ábra az 1. ábrához tartozó oldalnézet. A 3. ábra további foganatosítási példa vázlatos felülnézete, a 4. ábra a 3. ábráhaz tartozó oldalné­zet, az 5. ábra pedig e berendezés hátsó nézete. Az (1) hernyószalagot vagy csúsztató­sínt egyébként ismert módon a (3) alap­keretre szerelt két-két (2) görgő vezeti. E görgőket a keret (4) hosszrúdjai hord­ják melyek TT- vagy más alakú szel­vénye lefelé nyitott, hogy az (1) her­nyószalagot vezesse; e szelvény üregében vannak azok az (5) golyók, görgők, vagy egyéb gördítőszervek, melyekre a hernyó­szalag támaszkodik. A terhet, pl. a gyermekkocsi alvázat, a (6) kerettel kötjük össze. E keret a gyer­mekkocsi alvázának megfogására pl. kal­lantyús (26) rögzítőszerkezettel és te­leszkópszerűen kihúzható, csőalakú s ugyancsak (26) rögzítőszerkezotet hordó (7) toldatokkal láható el, hogy a gyermek­kocsi alvázának távolabbi tengelyeit vagy egyéb megfogandó részét is rögzíthessük. A (26) rögzítőszerkezetek a (6) keret vé­gein, pl. (8) lyukak alkalmazásával, elő­nyösen elállíthatok, hogy a gyermekkocsik kerékátmérőihez igazodva a mindenkor legmegfelelőbb rögzítést alkalmazhassuk. A (3) alapkeretet a terhet fogvatartó (6) kerettel tígy kötjük össze, hogy e két kere­tet laposan egymáshoz lehessen átforgatni, továbbá, 'hogy e keretek egymással kb. 30°-ny,i szöget zárhassanak be s e helyzet­ben egymáshoz képest rögzíthetők legye­nek. Ezt úgy érhetjük el, hogy a két (3) és (6) keretet egymással két, pl. TJ-alakú (9) és (10) csuklókeret köti össze. E kere­tek közül a mellső (9) keret U-alakjának alapja a (3) alapkeret, az U-alak szabad szárvégei pedig a (6) keret helytálló pontjához csuklósan csatlakoznak. Ugyan­így van ez a hátsó (10) keretnél is. A (6) keret ennélfogva a (3) alapkerethez ké­pest kilengethető. A rögzítés úgy történik, hogy az U-alakú keretnek a (3) alapkere­ten levő csuklópontjait haránttettigely köti egymással össze és e tengely közepe a (13) kitámasztókart hordja, mely a másik

Next

/
Thumbnails
Contents