113907. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és szerkezet üreges testek és másfélék szélének merevítésére, illetőleg peremezésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113907. SZÁM. XVI/b. OSZTÁLY. — F. 7463. ALAPSZÁM. Eljárás és szerkezet üreges testek és másefélék szélének merevítésére, illetőleg peremezésére. Frangliia Byron vállalati gondnok Neuilly/Seine (Franciaország1 .) A bejelentés napja 1935. évi junius hó 25-ike. Németországi elsőbbsége 1934. évi junius hó 26-ika. Olyan üreges testek előállításánál, me­lyek vékony nyersanyagok (bádog, papi­ros, kéregpapír) egy vagy több rétegéből vannak és melyek különféle célokra, pl. mindennemű csomagolásihoz alkalmasak, a kiszabott.és domborított vagy hajtoga­tott munkadarab éles szélét el kell távo­lítani, amit úgy végeznek, hogy a munkadarab szélét merevítő peremmé vagy dudorrá alakítják, mely a tárgy szállíthatóságát fokozza és egyben külső megjelenését is javítja. A találmány célja az említett művele­tek egyszerű megvalóisítása, akár dombo­rított, akár hajtogatott, akár sík munka­darabról van szó. A találmány lényege az, hogy az alakított testet hasítékos vájolat mentén vezetjük ©1, melynek alakja a kívánt peremalaknak felel meg és mely a munkadarabhoz merőleges el­rendezésű, oly módon, hogy utóbbinak szabad széle a vájolat hasítékába, beha­tol és abban kényszermozgásúan begön­gyölődik. A találmánynak célszerű foganatosítási módjánál a vájolat körülbelül szimmet­riasíkjában felhasított, úgy, hogy két félvájolatot vagy félalakmást alkot; ezek egyike, pl. az alsó helytálló, a másik pedig pl. a felső, emelkedni és sülyedni képes, oly módon, hogy a bádognak vagy egyéb munkadarabnak szabad széle a felső fél­alakmás belső széléhez ütközve, a két fél­alakmás közötti hasítékon át a vájolatba jut és ott a fentemlített módon begön­gyölődik. A találmánynak további foganatosítási alakja szerint a felső félalakmást sajáto­san képezzük ki. Ez az alakmás több, pl. három szektorból készülhet, melyek egy­mástól sugárirányban eltávolodni és az­után egymáshoz ismét közeledni képe­sek és a begöngyölés időpontjában egy­mással összezáródnak. A három szektor mozgásai valamilyen, a célnak megfelelő szerkezettel egymással egyezően, kény­szermozgásúan vezérelhetők, hasonló­képen a szektoroknak a munkadarabhoz viszonyított, párhuzamos eltolódásai is, melyek ahhoz szükségesek, hogy a munkadarab a begöngyölés után felsza­baduljon. Az eljárás foganatosítására való pere­mező vagy dudorképző szerkezetben a munkadarabot kölyű ós kellő alakú alak­más között fogvatartjuk, ezt követőleg annyira lesülyesztjük, hogy szabad széle a vájolat hasítékának vagy résének ma­gasságát elérje, mire a munkadarabot, mihelyt a kölyű felemelkedik, a tulaj -donképeni peremező művelet céljára az alakmás és a helytálló állványzat között elhelyezett és a kölyű lesülyedése közben összenyomott rugó fesztelenedós közben felemeli. Az összes alakok és méretek a kívánt terméknek megfelelően választan­dók, mert a találmány tetszőleges, pl. köralakú, tojásdad, négyzetes, itégjlány­ailakú vagy háromszögletesi, legömbölyí­tett sarkú, stb. keresztmetszetekhez egy­aránt alkalmas. A mellékelt rajz a találmánynak példa,­képpeni foganatosítási alakját vázlatosan szemlélteti. Az

Next

/
Thumbnails
Contents