113884. lajstromszámú szabadalom • Oxigént leadó borotválószer

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113884. SZÁM. IIT/b. OSZTÁLY. — D. 4:668. ALAPSZÁM. Oxigént leadó borotvál ószer. Dzialoschinsky Victor kereskedő Berlin-Wilmersdorfban. A bejelentés napja 1935. évi február hó 18-ika. Németországi elsőbbsége 1934. évi lebruár hó 23-ika. Ismeretes már oly eljárás borotváló- és mosószer előállítására, amelynél egyrészt stabilizált hidrogénszuperoxid-karbami­dot, másrészt szappariport, esetleg katali-5 zátorral keverve, külön-külön szilárd tö­meggé összesajtoltak és azután a két tö­meget, valamely réteggel szigetelten, használatrakész alakra egyesítettek. Az ily borotválószer azonban gyakor­ló latilag nem használható, mert az oxigén­ifejlődés megindításához .katalizátor el­kerülhetetlenül szükséges és ez, pl. állati szervekből vagy növényekből való kata­láz, a masszának egyszeri megnedvesí­tő tése után tovább hat, úgy hogy a borot­válószer rövid idő múlva elbomlik és használhatatlanná válik. A találmány ezzel szemben oly szilárd halmazállapotú, különösen borotválórúd-20 alakban előállított, oxigént leadó borot­válószer, amelyhez nincs katalizátor hoz­zákeverve, hanem az emberi bőr, mely­lyel a borotválórúd borotválás közben érintkezik, hat katalizátorként. Az oxi-25 génfejlődés tehát csak a borotválórúd használata közben lép fel és közvetlenül a használat után megszűnik. A találmány szerinti borotválószer, oxigént leadó anyagként különösen az 30 alkáliáknak és földalkáliáknak, pl. mag­néziumnak szuperoxidjait tartalmazza egy vagy több töltőanyaggal és valamely kötőanyaggal keverten nemlikacsos felü­letű darabokká, ill. rudakká sajtolva, mi-35 mellett egyidejűleg célszerűen valamely vízben oldható anyagot és valamely vizet felvevő anyagot is alkalmazunk. A kö­tőanyag arra való, hogy a borotválószer anyagait sajtolásra alkalmas alafcra hoz­zuk; a vízben oldható töltőanyagnak az 40 a rendeltetése, hogy a víznek a borot­válószerhez való jutását megkönnyítse; a vizet felvevő töltőanyagnak pedig az a célja, hogy a víznek a behatását, közvet­lenül a használat után, megszűntesse. 45 Az alkáliáknak és földalkáliáknak a szuperoxidjait poralakban vagy félig szi­lárd alakban, mint szőrtelenítőszerek, is­mertek. E szerek tehát a hajszálak tar­tós szétbontására, ill. feloldására voltak 50 szánva. Borotválószerként ebben az alak­ban nem voltak használhatók, mert a bo­rotváláshoz szükséges naponkénti hasz­nálatnál, a bőrre való erősen maró ha­tásuk elkerülhetetlen. A borotválásnál a 55 hajszálaknak, különösen a hajgyökerek­nek megtámadása sem kívánatos, mert esetleg változó szakállviseletnél a szakáll újbóli növesztésének a lehetőségét nem szabad kizárni. Az alkáliák és földalká- 60 fiák, különösen a magnézium szuper­oxidjainak a találmány szerint javasolt alakban való alkalmazása e hátrányt meglepő módon elkerüli. A találmány szerint az alkáliák és a 65 földalkáliák, pl. a magnézram szuper­oxidjaihoz e célra magában véve ismert, perhidritnek is nevezett, stabilizált hidrogénszuperoxid-karbamidot is hozzá­keverhetünk, még pedig célszerűen 70 aránylag csekély mennyiségben. Ezzel az oxigénfejlődést a borotválórúd használa­tánál megnöveljük anélkül, hogy hozzá­kevert katalizátorra volna szükség. A földalkaliák és hasonlók szuperoxidjai- 75 val megindított oxigénfejlődés nyilván-

Next

/
Thumbnails
Contents