113876. lajstromszámú szabadalom • Mozgófényképvetítőgép

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113876. SZÁM. IX/h. OSZTÁLY. — >J. 353S. ALAPSZÁM. Mozgóiéi, yképvetító'gép. Johnson Artliur Percy építő mester Birmingham. A bejelentés napia 1935. évi március hó 26-ika. A találmány oly mozgófényképvetítő­gépekre vonatkozik, melyeknek a vetítő­fény és a film közé való helyezésre szánt, folyadékot tartalmazó kamrája és a. io­ölyadékot felmelegítő szervei vannak, a folyadéknak oly hőmérsékleten való tar­tására, mely elegendő ahhoz, hogy a kamra átlátszó oldalain kondenzáció elke­rültelísék. 10 A találmány célja ily gépek szerkezeté­nek oly javítása, mellyel a vetítősugár­nyaláb jobb hűtését érjük el és a mini­málisra csökkentjük vagy teljesen meg­akadályozzuk annak a lehetőségét, hogy 15 a film a vetítősugárnyaláb hevítőhatásá­uak való kitétel következtében meg­sérüljön. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a találmány szerinti gép egyik 20 foganatosítási alakjának a távlati né­zete; a 2. ábra függőleges metszete, oldalról nézve; a 3. ábra felülnézete; a 25 4. ábra a gép módosított foganatosítási alakjának részben metszet homlok nézete. A rajzokon feltüntetett kiviteli alakok­nál a gép főrésze egyetlen öntvény, mely felső részén felülnyitott (10) tartályként 30 van alakítva; e tartály alatt, az öntvény egyik oldalától a másikig terjedő, henge­res (11) csatorna van. E csatornában a hengeres (12) hüvely alkotta folyadékkamra van. E hüvelynek, 85 két végén, az azzal egydarabban kiképe­zett (13) válla van, amelyhez a (15) csa­varmenetes gyűrű egy-egy átlátszó (14) üvegablakot szorít; mindegyik (14) üveg mindkét oldalán, folyadékzáró tömítés el-40 érésére, (16) tömítőalátét van. A kamrában, a (14) ablakok között, fénykondenzátor van, mely kát (17) üveg- • bői áll, melyek a (12) kamrába helyezett és helyzetükben a (15) gyűrűkkel rögzített (18) hüvelyek közé vannak szorítva. 45 A (14) ablakok hőálló üvegből vannak ós színesek vagy színezett bevonattal el­látottak lehetnek; egyik alkalmas szín a zöld. A (17) üvegek szintén színesek lehet­nek és az egyik zöld, a másik pedig hal- 50 ványvörös lehet. A fénykondenzátor eset­leg egyetlen üvegből is állhat, amely szín­telen vagy színes, pl. zöld lehet. A (10) tartály azon hűtőfolyadék tarta­léktartálya, amellyel a (12) kamrát meg- 55 töltjük; a (10) tartály él? a (12) kamra között közlekedőcsatornák vannak. A (10) tartály fenekétől kiindulólag a függőleges (19) csatorna megy az öntvé­nyen keresztül, amely csatorna a vízszin- 60 tes (20) csatornával közlekedik; utóbbi a (12) kamra alatt lévő rövid, függőleges (21) csatornába torkollik (4. ábra). A (21) csatorna, alsó végén, csavarme­netes és abba a csatorna alsó végét elzáró 65 (22) csavaró? dugó van becsavarozva. E záródugónak, felső részén, csőalakú ."' (23) szára van és végének megvékonyított (24) része a (12) kamra alsó oldalában ki­képezett nyíláson nyúlik keresztül. 70 A (23) szárban sugárirányú (25) nyílá­sok vannak, a (20) csatorna és a (12) kamra belseje közötti összeköttetés létesí­tésére, a (22) dugó és a kamra között pe­dig folyadékzáró tömítést képez a megvé- 75 konyított (24) vég körül elhelyezett (26) tömítőalátét. Az öntvénynek a vele egy darabban ki­képezett üreges (27) toldata van, amely a (10) tartály fenekétől felfelé kiáll; e ki- 80

Next

/
Thumbnails
Contents