113857. lajstromszámú szabadalom • Viziturbina

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113857. SZÁM. V/d/3. OSZTÁLY. 8. 15845. ALAPSZÁM. Viziturbina. Szakács János főinolnár Fityeház. A bejelentés napja 1935. évi április hó 3-ika. Az eddigi víziturbinákat csak ott alkal­mazhatják, ahol nagyobb mennyiségű víz áll rendelkezésre. Kisebb vizeknél vízi­kerekeket alkalmaznak, amelyeknek hát-6 ránya, hogy télen bei agy, azonkívül csak nagyobb átmérőjű vízikerekek alkalmaz­hatók, amelyek lassú íorgásúak és így csak áttételek közbeiktatásával kapcsol­hatók a meghajtandó gépekkel. 10 A találmány szerinti víziturbina a tur­binák és vízikerekek előnyeit nyújtja. Egész kis vizek kihasználására alkalmas, kis helyet foglal el, a téli befagyás ellen biztosítható, mivel a turbina az épület 15 belsejében szerelhető fel, ami a vízikere­keknól keresztülvihetetlen és külön tur­binaházra szükség nincsen. A víziturbina gyors forgású és ezáltal közvetlen kap­csolható a meghajtandó gépekhez. Mindez 20 előnyök mellett egész kis malmok is al­kalmazhatnak turbinahajtást, ami az üze­met gazdaságosabbá teszi. A találmány lényege, hogy a turbinakerék és a tápvíz medre között, a tápvizet felfogó, körül 25 zárt falú levezetőcsatorna van, melynek mellső fala a turbinakerék hátsó lapátjai felé, hátsó fala pedig egyenletesen szű­külő csatornát alkotva, ívalakbau a tur­binakerék legalsó lapátjához torkoll. 30 A csatolt rajzon a víziturbina példa­képen felvett kiviteli alakja látható füg­gélyes hosszmetszetben. (a) a turbinakerék, mely a (b) forgó­tengelyre van felékelve, (c) a tnrb'na-35 kerék lapátjai, melyek a (d) kerékkoszo­rún vannak kiképezve és kétoldalt az egész keréko'dal burkolatát alkotó (e) lapokkal vannak borítva. Az (a) turbinakerék hátsó (c) lapátjai és a tápvíz medre között, körül zártfalú 40 vízíeliogócsatorna van, melynek felső része a rajzon nem látható, alsó (j) része pedig, célszerűen az (i) karral kívülről állítható (g) vízbeömilést szabályozó köz­beiktatása mellett, az (a) turbinakerék 45 hátsó lapátjaira van vezetve úgy, hogy a (j) csatorna (k) mellső fala a turbina­kerék vízszintes hosszközépvonalához kö­zeleső (c) lapátok fölé torkoll, a hátsó (m) fal (n) nyúlványa pedig a turbinakerék 50 kb. Vi részét ívalakban körülfogja, mi­közben egyenletesen szűkülő (o) csatornát alkot, melynek vége a turbinakerék leg­alsó lapátjához torkoll. A turbina (p) borítólemezzel van le- 55 zárva, melynek mellső részén (r) vízkive­zető nyílás van, amelyen át az elhasznált víz továbbvezethető. A turbina működése a következő: A tápvizet a levezetőcsatornába vezet- 60 jük, amelyen át az a (j) csatornarészen keresztül az (a) turbinakerék hátsó (c) lapátjaira ömlik ós ezáltal a kereket for­gatja. A levezetőcsatornán át leomló víz­mennyiségnek a (c) lapátokon kívül- 55 mararió része az (0) csatornanyúlványon át ömlik tovább. Tekintve, hogy e csa­tomanyú! vánv egyenletesen szűkül és vége a legalsó (c) lapáthoz torkoll, e víz­mennyiség csak a lapátok tovaforgatása 70 mellett távozhat a csatornából, így az út­jába eső lapátokra nyomást gyakorol. Ezáltal a csatornán leömlő vízmennyiség erejét kihasználjuk. A vízikerékre ömlő vízmennyiség az (f) 75

Next

/
Thumbnails
Contents