113846. lajstromszámú szabadalom • Tapadó kerekes munkaátviteli szerkezet

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiŐSÍG SZABADALMI LEIRAS 113846. SZÁM. V/d/3. OSZTÁLY. — />. 4017. AT.APSZÁJI. Tapadó kerekes munkaátviteli szerkezet. Doctorics Benő oki. gépészmérnök ny. állami gépgyári műszaki főtanácsos Budapest. A bejelentés napja 1934. évi december hó 6-ika. A találmány olyan tapadó kerekes (frikciós) munkaátviteli gépezeit, amely­nél a kerekeket egymáshoz szorító erő a gépezeit egyik tengelyén együtt iorgó ko-> 5 roingok között működik, minélfogva az összeszorító erőt kifejtő szerkezeti része­ken súrlódás nem jöhet létre és ez az át­vitt kerületi erőt többszörösen felülmúló; erő a tengelyekre és a csapágyakra sincs 10 hatással. A találmány lényege szerkezetének és működésének alapelvei a legegyszerűbb foganatosítási alakjának egy példakép­pen felvett változatát bemutató 1—3. áb-15 rákkal kapcsolatban érthetők meg. E vál­tozatnál sem az áttételi viszony, sem a forgás iránya nem változtatható; de, mint a tapadó kerekes munkaátviteli gé­pezetek általában, úgy a találmánybeli is 20 alkalmas az áttételi viszony fokozatok nélküli változtatására és kélt féle forgás­irányban való hajtásra. Az 1. ábrán az előbb említett leg­egyszerűbb foganatosítási alakú hajtó-25 műnek oldalnézete látható, úgy azonban, hogy annak (1) tengelye a 2. és 3. ábrá kon (2)-veI jelölt vonal síkjában el van vágva, hogy a rajta levő (3) korong a mögötte levő részeket ne. takar ja el. 30 A 2. ábra a gépezetnek a 3. ábrán (4, 2) és (5) vonalakkal meghatározott (síkkal való metszetét mutatja. A 3. ábra a gépezet egyszerű felül­nézete. 85 A gépezet (1) tengelyén levő két ko­rong közül az egyik, a (6) jelű, teljesen rögzítve, ,a másik, a (3) jelű ékvezetékkel, a tengely hosszirányában elmozdítha­tóan van felszerelve. E két korong között vannak elhelyez ve a (7) és (8) közbenső 40 korongolv, amelyek egymást és a (3) és (6) korongokat a (19) egyenes vonalban; érintik. A négy korongot a (3) koronghoz szegecselt agyhoz fekvő (11—12) biztosí­tott csavaranyákkal lehet összeszorítani. 45 A (3) és (6) korongok az összieszorítás folytán rugalmas kihajlást szenvednek és ezért a munkaátvitelnél szükséges ke­rületi erő a korongok kis mértékű kopása és a kidolgozás kis pontatlansága esetén 50 is biztosítva marad forgás közben. A (7) korongnak (9) és a (8) korongnak (10) ten­gelye egy olyan síkban vannak, amely a (3) és (6) korongok (1) tengelyének kö­zépvonailában fekszik. 55 A bellső korongok egyike, a (7) jelű a (9) tengelyére feszesen, ékelve van felerő­sítve és ezt a tengelyt a (13) állványon levő (14) ós (15) csapágyak tartják. . A másik közbenső (8) korong a (10) tenge- 60 lyén, vagy azzal együtt a (10) tengelyt tartó (16) villában szabadon foroghat. Ez a villa a (13) állványon levő (18) hüvelybe erősített (17) csapra ingasze­rű en van feltéve. A gépezet közbeikitatá- 65 sáva.1 hajtó és hajított gépek egyike az. (1), a másika a (9) tengelyhez kapcsol­ható. A korongok kerületén létesíthető érintő irányú erő a súrlódási tényezőnek és 70' a (11—12) csavaranyákon kifejtett szo­rító erőnek a szorzatával egyenlő. Ez az erő két helyen működik; a (19)

Next

/
Thumbnails
Contents