113814. lajstromszámú szabadalom • Fordulatszámláló és jelzőkészülék, különösen textilgépekhez

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113814. SZÁM. V1I/C. OSZTÁLY. P. 8370. ALAPSZÁM. Fordulatszámláló és jelzőkészülék, különösen textilgépekhez. Magyar Pamutipar r. t. cégr Budapest. A bejelentés napja 1934. évi december hó 10-ike. A találmány oly készülék, mely vala­mely forgómozgást végző szervvel össze­kapcsolva, lehetővé teszi bármely időpil­lanatban az addig megtett fordulatok szá-5 mának leolvasását és az előre beállítható, — járás közben is bármikor megváltoztat­ható —• fordulatszám megtétele után tet­szésszerinti, pl. optikai vagy akusztikai jelzést ad. Emellett a készülék egyszerű, 10 olcsó, könyen kezelhető és üzembiztos, va­lamint az alant felsorolandó különleges követelményeknek is megfelel. A találmány szerinti készülék különö­sen alkalmas bármely oly tetilxipari géphez, mely szállítóhengerrel dolgozik, a szállított árúhossz, pl. ionalhossz, ellen­őrzésére és jelzésére, minthogy a szállító­henger fordulatszáma a szállított hosszal arányos lévén, a készülék közvetlenül hosszegységekre beosztott skálával látható el. Az ily készüléket a szállítóhengerről vagy azzal kényszerkapcsolatban álló szervről szintén kényszerkapcsolattal, pl. lánccal, fogaskerékkel, stb. ajánlatos meg-25 hajtani, hogy a súrlódásos hajtás, pl. szíj, csúszása okozta pontatlanságokat kiküszö­böljük. A találmány szerinti készülék tex­tilgépeknél fontos segédeszköze mindazon üzemi vagy munkarendszereknek, melyek 30 bizonyos megszabott és rendszerint egy­séges szállítóhosszúságon alapulnak, me­lyek célja pl. az üzemnek valamely szempontból, mint termelésfokozás, költ­ségcsökkentés, minőségjavítás, stb. szem-35 pontjából való javítása lehet. Oly készülékek, melyekről a megtett fordulatszám bármikor leolvasható, és 15 20 40 45 melyek előre beállított fordulatszám után jelzést adnak, már ismeretesek. A találmány szerinti készülék ezektől kü­lönleges felépítéséiben ós kivitelében kü­lönbözik, melynek folytán az üzemi és gazdaságossági követelményeknek meg­felelve, fenti célokra alkalmazhatóvá válik. A találmány szerinti készülék lényegi­leg fogaskerókáttétel, célszerűen bolygó­kerekes differenciálmű bolygókerekével mozgatott célszerűen köralakú skála men­tén elmozduló mutatóból, a helytálió ké- 50 szüléktokhoz képest mozgatható és collég rögzíthető skálából és e skála mentén el­mozgatható és rögzíthető ütközőből, to­vábbá a jelzőszerkezetből, pl. kontaktus­ból áll, melyet az ütközővel érintkezése- 55 kor a mutató hoz működésbe. A mutató és/vagy a mozgatható ütköző célszerűen oly kialakítású, hogy a mutató az ütköző­vel érintkezése után is továbbhaladhat, anélkül, hogy az ütközőnek beállítási a 60 skálához képest megváltozna, va ;;y a szerkezetben túlzott igénybevétele^, me­lyek törésre vagy maradó alakváit< fá­sokra vezetnének, következhetnéneK be. A készülék kivitele célszerűen olyan, hogy 35 úgy a skála a készülékházzal, mint a moz­gatható ütköző a skálával súrlódásos kapcsolatban van, mely lehet pl. önzáró vagy oldható, de oldható kényszerkapcso­lattal is helyettesíthető. Fenti szerkezet 70 mellett a mozgatható ütköző ci íá-ivcl la el­mozdítása esetén azzal együtt mozog, de azzal való kapcsolatának oldása uian hozzáképest is elmozgatható. A differen-

Next

/
Thumbnails
Contents