113776. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés több nyelven lejátszható hangosfilmek készítésére

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 113776. SZÁM. —• IX/h. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés több nyelven lejátszható hangosfilmek készítésére. Steng-el Károly fog-ász Budapest. A bejelentés napja 1934. évi augusztus hó 10-ike. A hangosfilmek legnagyobb hátránya, hogy csupán egy nyelven játszhatók és így azokban az államokban, ahol azt a nyelvet, amelyen a film készült, nem ér-5 tik, feliratokat kell alkalmazni a filmen, ami nagyon tökéletlen megoldás és emel­lett drága is. Más megoldás az, hogy az illető állam nyelvén utólag új szöveget készítenek, ami annyira drága, hogy csak 10 nagy és gazdag országokban vihető ke­resztül. Emellett a szöveg utólagos készí­tése rendkívül időrabló eljárás. Ennek kö­vetkeztében a kisebb és közepes államok­ban nagy filmek gyártása óriási ráíizetés-15 sel jár, amennyiben a rendkívül nagy előállítási költséggel csak a csekély bel­földi bevétel áll szemben, mert a magya­rul (vagy pl. dánul, finnül stb.) beszélő filmeket exportálni úgyszólván lehetetlen. 20 A találmány értelmében mindezeken a hátrányokon olykép segítünk, hogy oly filmanyag (képfilm, hang film, lemez, stb.) készítését tesszük lehetővé, mely több nyelven játszható; ennek követ-25 keztében az államok igen nagy részé­ben a költséges, nem elég értelmes és sokat rontó feliratok alkalmazása feles­legessé válik, másrészt pedig a film exportját többé semmi sem gátolja, tehát 80 a. kicsi országok is gyárthatnak nagy és drága filmeket. így pl. a találmány lehe­tővé teszi, hogy hazánkban magyarul, né­metül, angolul és franciául vagy pl. ola­szul beszélő, illetőleg e nyelvek bármelyi-85 kén lejátszható filmet készíthessünk, ame­lyet azután Magyarországon kívül a kül­földi államok egész sorában, pl. Német­országban, Ausztriában, Franciaország­ban, Belgiumban, Nagybritanniában, Ame-40 rikában stb. el lehet helyezni, ami lehe­tővé teszi a jövedelmező filmgyártást. A fenti célt a találmány értelmében leg­előnyösebben úgy érjük el, hogy a jele­neteknek és a jelenetet játszó színészek beszédének felvételével egyidejűleg más­nyelvű szöveget is felveszünk ós az így kapott negatív képsávot, valamint nega­tív hangsávokat egyetlen pozitív filmre másoljuk, tehát oly filmszalagot készí­tünk, melyen a képsáv mellett két vagy 50 több hangsáv van. Ha már most ezt a fil­met a mozgófényképszinházakban vetíteni akarjuk, a vetítőgép fotocellájához tar­tozó fénysugarat azon a hangsávon bocsát­juk keresztül, amelyik az állam nyelvén 55. ill. a leadni kívánt nyelven írt beszédet hozza létre. Ezzel egészen új lehetőségek adódnak, mert pl. azt is megtehetjük, hogy oly városokban, ahol a lakosság egy­része pl. magyar, másrésze pedig német go anyanyelvű, a filmet az egyik előadáson magyarul és a rákövetkező előadáson né­metül adjuk le. A találmány szerinti film további előnye, hogy egyidejűleg több nyelven is leadható, ha az alábbiakban 55, megadott módon gondoskodunk arról, hogy mindegyik néző csak egy nyelvet halljon. Ennek az eljárásnak a részleteit példa­képpen magyarul, németül, franciául és 70 angolul leadható filmmel a csatolt rajz kapcsán fogjuk megmagyarázni, melynek 1. ábrája a filmfelvevő berendezés vázla­tos alaprajza. A jeleneteket a szokott módon a műte- 75 rem (1) részében játsszák a színészek, akiknek mozdulatait a (2) képkamrákkal vesszük fel. A színészek magyarnyelvű beszédét a (3) mikrofonok veszik fel és elektromos impulzusaik az ismert szerke- go zetű (4) közbülső erősítőn, majd az (5) végerősítőn áthaladva, a (6) hangvevőben

Next

/
Thumbnails
Contents