113751. lajstromszámú szabadalom • Kisütöcső relé-, illetve áramátalakítási célokra

Megjelent 1936. évi február hó 1-én. MAftYAI! KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113751. SZÁM. — vn/d. (Vll/g.) OSZTÁLY. Kisütőcső relé-, illetve áramátalakítási célokra. Stettler Oszkár elektomérnök Zürich (Svájc). A bejelentés napja 1933. évi december hó 16-ika. Svájci elsőbbsége 1932. évi december hó 21-ike. A találmány réMeélokra, illetőleg vál­takozó áram átalakítására és egyenirá­nyítására való, katódás és anódás kisütő­cső. A találmány értelmében közvetlenül 5 az anódának vagy a katódának hatásos felülete előtt a kisütöáramot árnyékoló szervet rendezünk el, amikor is az elren­dezés olyan, hogy 1. az árnyékoló szerv a hatásosi anóda-, 10 illetve katódafelülethez képest elmozgat­ható, vagy pedig 2. &z anóda vagy a katóda & helytálló árnyékoló szervhez képest mozgatható, amikor is a mozgás mindkét esetben 15 vezérelhető. A kisülésnek nagyvákuumii- és gáz­kisütőcsöveknél a vezérlő rács villamos potenciáljának változtatásával vagy pedig az anóda és katóda közötti válta-20 kozó elektromos vagy mágneses mezők útján történő ismeretes szabályozásán kívül ismeretesek olyan csövek is, me­lyeknél a rács nyílásait vezérlő szervvel változtatják. 25 A találmány előnyei az említett csövek­kel szemben abban vannak, hogy ameny­nyiben nagyvákuumu relékről vagy vál­takozó áramú átalakító-, illetve egyen­irányító csövekről van szó, nagyon finom 30 fokozatú árnyékolást és ezzel a kisülés­iek pontosan vezérelhető szabályozását nagy hatáskörzetben teszi lehetővé. A gázkisülés finom fokozatú vezérlésére ismert berendezések csupán tökéletlenek, 35 mert ama csöveknél, melyeknél a vezér­lés váltakozó rácspotenciállal történik, lényegébep csupán a gyújtó- és oltási feszültségek változtathatók, míg ama csö­veknél, melyeknél a rács nyílása változ­tatható, a gázkisülés nem szabályozható, 40 mert a kisülési pszlop, eltekintve a köz­vetlenül a kisülésnek az elektródákba való belépő, illetőleg azokból való kilépő helyei előtti körzetektől, növekvő áram­erősségnél szűkül, mely körülmény az 45 ismert szabályozást hátráltatja. A mozgó rácsú nagyvákuumú relé' és váltakozó áramvi átalakító csöveknél a finom fokozatú szabályozhaíógágnak a kis vezérlőút folytán mutatkozó hiányát 50 egyrészt és gázkisütőcsöveknél a finom fokozatú szabályozhatóság hiányát más­részt a találmány értelmében úgy kü­szöböljük ki, hogy közvetlenül az egyik elektróda előtt a kisütöáramot árnyékoló 55 mozgó szervet rendezünk el, mely egy­idejűleg a hatásos anóda-, illetve katóda felületet is 'változtatja. Célszerűbb az egyik elektródához képest mozgatható árnyékoló szervet alkalmazni, 60 azonban az egyik elektróda is lehet moz­gatható a helytálló árnyékoló szervhez képese. A hatásos anóda- vagy kaióda­felület határvonalainak megfelelően a vezérlő mozgás és a kisülés között lineáris 55 vagy tetszőleges más viszony létesíthető. Mivel nagyvákuumú izzókatódás csö­veknél az emisszió többek között ia hatá­sos emittáló felület függvénye, a mozgó árnyékoló szervet esetleg közvetlenül a 70 hatásos katódafelület előtt rendezhetjük el s így a kisülést ismét nagyon finom fokozatúan szabályozha tjük-Az emissziót vezérlő szerv mozgatását kényszermozgásúan vezérelhetjük. Ez a 7 ­mozgás váltakozó áramú átalakítási, egyen irányítási és rélécélokrfi aránylag nagy időállandójú mechanikai szinoidális

Next

/
Thumbnails
Contents