113722. lajstromszámú szabadalom • Hintázó nyugágy

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113722. SZÁM. — VIJI/c. OSZTÁLY. Hintázó nyugágy. Baka Rezső ágybetét-készítő Budapest. A bejelentés napja 1935. évi március hó 20-ika. A találmány szabályozható hintázó nyugágy, amely abban különbözik az eddigi hasonló bútordaraboktól, hogy egyesíti a nyugágyat és hintaszéket, 5 szerkezete a legminimálisabb alkatré­szekre szorítkozik s egyszerűségénél fogva könnyebb és könnyebben is kezel­hető, a rugós rendszer a rázódást a mi­nimumra csökkenti s így a kényelmet 10 fokozza; a sínek alkalmazásával homok­ban, füvön és hepehupás helyen is hasz­nálható. A találmány az 1. ábrán távlatban látható. 15 Az élére állított (a) talpak alsó részei le vannak gömbölyítve úgy, hogy hin­tázó mozgásra alkalmasak. A talpak felső éleinek hátsó részébe (b) csapágyak vannak vágva, míg a talpak oldalában 20 levő kivágás belső éleinek mellső részén, a (b) csapokhoz viszonyított köralakban, (c) hornyok vannak vájva. Az (a) hinta­talpak (d) lécekkel vannak elől és hátul, fent és középen, alant összekötve. Az (e) 25 hosszú (fennálló) és (f) rövid (fekvő) lé­cekből épített háttámla közepe táján (g) csapok vannak alkalmazva, melyek a (b) csapágyakba illeszkednek. A háttámla alsó (f) részének végei (h) csapokban 30 végződnek, melyek a (c) hornyokba fe> küsznek. A háttámla helyzet© az alsó (h) csapoknak a különböző (c) hornyokba való helyezésével szabályozható. A hát­támla felső és a talpak mellső részére al-35 kalmazott lécekre, szemescsavarok segé­lyével, (i) húzórugók vannak szerelve, amelyek a (j) vászont a két végébe varrt acélhuzal segélyével, fekvőhelyként kife­szítve tartják. A hintázó nyugágy, tói­padnál fogva a (k) sínekre van helyezve. íq Szabadalmi igények: 1. Hintázó nyugágy, azzal jellemezve, hogy a hintázásra alkalmasan legöm­bölyített alsó élű talpakra háttámla van a talpak hátsó-felső élén vájt 45 csapágyak és a támla középtáján al­kalmazott csapok segélyével helyezve. 2. Az 1. igénypontban védett hintázó nyugágy kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a talpak lapjain eszkö- 50 zölt kivágások belső élein, a csapokhoz viszonyított köralakban, hornyok van­nak vágva és hogy a háttámla alsó lé­cének meghosszabbított ós csapokat képező v'égei hornyokba vannak fek- 55 tetve. 3. Az 1—2. pontban védett hintázó nyug­ágy kiviteli alakja, azzal jellemezve, . hogy a hintatalpak elől és hátul, fent és középen, alant lécekkel vannak ösz- 60 szekötve. 4. Az 1—3. igénypontban védett hintázó nyugágy kiviteli alakja, azzal jelle­mezve, hogy a talpak mellső ós a tárnia felső lécén szeniesosavarok se- 65 gélyével húzórugók vannak elren­dezve, inig e húzórugókra, acélhuzal se­gélyével, vászon van fekvőhelyként alkalmazva. 1 rajzlap melléklettel,

Next

/
Thumbnails
Contents