113698. lajstromszámú szabadalom • Állítható ernyő

MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁS SZABADALMI LEIRAS 113698. SZÁM. — VI b. OSZTÁLY. Állítható ernyő'. Váradi István géplakatos Csömör. A bejelentés napja 1935. évi április hó 8-ika. A találmány ernyő, mely a hátra csa­tolva, a kerékpáron illőt az időjárás vi­szontagságaitól: az esőtől vagy a forró napsütéstől megvédi. 5 Az ernyő nyele az ernyővászon alatt háromrészii: mindegyik: rész, csuklóval kapcsolódik a másikhoz. Ennek követ­keztében egyszer vagy kétszer szögben hajtható és ebben a helyzetben rögzít-10 hető. Természetes, hogy a kifeszített vá­•szonhuzat is — eredeti helyzetéhez vi­szonyítva — előbbre vagy hátrább haj­lik aszerint, hogy milyen szögben hajtot­tuk meg a nyelet. Ez a kifeszített vá-15 szonhuzat nem félgömbölyű alakú, hanem — hogy a levegőellenállás minél kisebb legyen — hosszúkás, csónakszerű. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmánybeü ernyőt ki-20 feszítve és, metszetben, 2. ábrája az ugyanerre vonatkoztatott alulnézetet, 3. ábrája pedig a kifeszített ernyőt hajlított nyéllel, vázlatosan szemlélteti. 25 Az ernyő tulaj donképeni nyele három résziből, a legfelső (a) huzattartó, a kö­zépső (c) hajlítható és az (e) alsó nyél­részből áll. A középső (c) rész csuklóval kapcsolódiK úgy az (a) huzattartó, mint 30 az (e) alsó nyélrészhez. Az alsó nyélrészt a (d) eső veszi körül, amely a nyélen fel-le csúsztatható. Ha nem akarjuk szögben törni az ernyő nyelét, akkor a (d) csövet a (e) középső és az (a) fels'> nyélrészre is ráhúzzuk, amivel a két 35 nyélrész oldalra hajlását megakadályoz­zuk. A (d) csőre az (i) és (b) gyűrűk jönnek, melyekbe a (j) huzat bordáit fe­szítő (h) huzalok vannak kapcsolva. Az (a) felső nyélrészibe, fel-le hajth'a- 40 tóan. az ívelt (g) rögzítőkart szereljük, melyre szabad végénél egymásután több lyukat fúrunk. A (g) kart akkor hasz­náljuk, ha a szögbe hajtott (a) és (c) nyélrészt az (e) alsó nyélrészhez akarjuk 15 rögzíteni. Az (e) nyélr&szen, kevéssel a csuklóval csatlakozó (c) középső rész alatt, a nyél teljes szélességén átmenő (f) nyílás van. A nyelet ezen a helyen •— a nyílás síkjára merőlegesen keresztülfúr- 50 juk. Ebbe az (f) nyílásba nyomjuk a rög­zítőkart, a lyukba csapszeget dugunk, úgyhogy az a rögzítőkarba fúrt lyukon is átmenjen. A (j) huzat bordázatát fe­szítő (h) huzalok közül csak a szemben- 55 leA'ők egyenlő hosszúak, míg két-két szomszédos huzal hosszúsága nem egye­zik. Az ernyő megfelelő szíjazattal a hátra csatolható. Szabadalmi Igények: 60 1. Állítható ernyő, jellemezve a három részből álló nyéllel, melyek közül a felső rövid rész a vászonhuzatot tartja,

Next

/
Thumbnails
Contents