113691. lajstromszámú szabadalom • Betét puha és félkemény gallérokhoz

MAGYAR KIRÁLYI m SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 113691. SZÁM. — l/e. OSZTÁLY. Betét puha és félkemény gallérokhoz. Kass Ernst gyáros, Bielefeld, Németország. A bejelentés napja 1935. évi junius hó 15-ike. Németországi elsőbbsége 1935. évi március hó 28-ika. A találmány merevítő hetét puha vagy félkemény gallérokhoz, amellyel a gallér szárnyainak felhajtását vagy megtörését egyszerű módon megakadályozhatjuk és 5 ily betétek kezelését megkönnyíthetjük. A találmány értelmében a gallér két vé­gében, e végek egymással való illeszke­dési helyén, a gallér külső részét merevítő és a gallér végein rögzített, külön lemez-10 alakú betéteket úgy rendezünk el, hogy azok hegyes szögben áthajlított két szá­rukkal a gallér két (külső és belső) része alkotta hajlásba nyúlnak, még pedig úgy, hogy a nyakkendő a gallér belső része 15 felé eső nyúlványa fölé fog, arra nyomást fejt ki és így a betétek a gallér külső részének végeit (a szárnyakat) az inghez szorítják. A rajz a találmány néhány példaképem 3o kiviteli alakját mutatja. Az 1. ós 2. ábrák a találmány szerinti me­revítőbetéttel ellátott gallérvéget oldal­nézetben és metszetben mutatják. A 3. és 4. ábrák más kiviteli alak nézetét 25 és metszetét tüntetik fel. Az 5. és 6. ábra további példaképeni kivi­teli alak nézete és metszete. Az 1. és 2. ábrákban feltüntetett kivi­telnél a találmány szerinti merevítőbetét 80 lemezalakú (a) test, mely hegyesszögben meghajlítva a gallér (b) külső és (e) belső része közötti hajlásban van, míg a betét­nek csúcsban összefutó, a gallér külső ré­sziéhez illeszkedő szára a külső rész szár-35 nyán vagy annak élein alkalmazott (d) zsebbe van betolva. A 3. ós 4. ábrák szerinti kiviteli alak az 1. és 2. ábrák szerinti kiviteltől abban kü­lönbözik, hogy a szögben hajlított betét-40 nek a gallér belső részére felfekvő szára a gallér belső része körül visszahajlított (e) és e részével a galléron rögzítve van. Az 5. és 6. ábrák szerinti kiviteli alak­nál a gallér belső részére felfekvő lemez­kének a gallér vége felé haladó nyúl- 45 ványa van. Ezt a nyúlványt gomblyuk­kal láttuk el, amelyen át a gallérgomb át­dugható. Mindhárom kiviteli alaknál a nyak­kendő a szögben hajlított betét liajlásá- 50 ban fekszik. A nyakkendő a betét belső, áthajlított szárára nyomást fejt ki és ez­által a betét másik, a gallér külső részé­nek végeire felfekvő szárát és ezzel együtt a gallér szárnyait az inghez szorítja. A 55 nyakkendő megkötése és a betétek be­illesztése és levétele egyszerű. A gallér két végén rögzítendő betétek egyetlen testként is kiképezhetők. Ez eset­ben a betét a gallér hajlásában körülfut, 60 végei pedig a fent leírt módon vannak ki­alakítva. A gallér külső részén a betét rögzítését zseb helyett más módon, pl. a betéten al­kalmazott tüskével is végezhetjük. A 65 szögben hajlított betétet végül a gallér alsó részén is rögzíthetjük. Szabadalmi igények: 1. Puha és félkemény gallérokhoz való, a gallér szárnyait az inghez szorító be- 70 tét, amelyre jellemző, hogy a betét szögben hajlított, a gallér belső é:s külső része közé helyezhető oly (a) le­mez, melynek a gallérba illesztett nyakkendőt alátámasztó felülete van. 75 2. Az 1. igénypontban védett betét kivi­teli alakja, amelyre jellemző, hogy az (a) betétnek a gallér külső szárnyán útha jlított (e) toldata van.

Next

/
Thumbnails
Contents